Nie tylko właściciel urządzeń czy narzędzi, ale również ich najemca może gwarantować użyczenie sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia publicznego. Jeśli wykaże, że rzeczywiście nimi dysponuje, to organizator przetargu musi uznać, że warunki zostały spełnione – uznała Krajowa Izba Odwoławcza.

Warszawski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi przetarg na całoroczne, kompleksowe utrzymanie dróg. Podzielono go na części, do realizacji których wykonawcy powinni dysponować określonym sprzętem. Przepisy w takich sytuacjach pozwalają posługiwać się zasobami podmiotów trzecich. Innymi słowy – przedsiębiorca startujący w przetargu niekoniecznie musi sam dysponować wymaganymi urządzeniami. Może przedstawić oświadczenie zaprzyjaźnionej firmy, że ta użyczy mu swojego sprzętu.
Tak też zrobił wykonawca startujący na wybrane części przetargu GDDKiA, który sam nie posiada specjalistycznej frezarki. Przedstawił zobowiązanie innego przedsiębiorcy, w którym ten deklarował użyczenie jej. Konkurencyjna firma próbowała podważyć to oświadczenie. Z jej wiedzy wynikało bowiem, że użyczający nie posiada frezarki. To urządzenie tak drogie (ok. 2,5 mln zł), że na rynku dostępne są tylko pojedyncze egzemplarze i każdy wie, kto je posiada.
W trakcie rozprawy wykonawca wyjaśnił, że firma deklarująca użyczenie mu frezarki rzeczywiście nie dysponuje nią na własność, ale ma ją do wyłącznej dyspozycji, zamówioną u dystrybutora tego sprzętu. Na dowód przedstawił oświadczenie dystrybutora. Innymi słowy – sam powoływał się na zasoby podmiotu trzeciego, który nie był właścicielem wymaganego sprzętu, ale mógł nim dysponować, gdyż to z kolei deklarował dystrybutor frezarki.
Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że w ten sposób warunek dotyczący dysponowania urządzeniami niezbędnymi do realizacji zamówienia został spełniony. Odwołała się do art. 22a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Przepisy te dopuszczają powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich, o ile wykonawca udowodni zamawiającemu, że realizując umowę, będzie rzeczywiście tymi zasobami dysponował.
„Przepisy p.z.p. nie regulują kwestii dotyczących zasad dysponowania odpowiednimi narzędziami czy sprzętem przez sam podmiot trzeci. Przyjąć należy zatem, że podmiot trzeci udostępniający wykonawcy swoje zasoby techniczne (sprzęt, narzędzia) może dysponować udostępnianym sprzętem nie tylko jako posiadacz samoistny (właściciel), ale także jako posiadacz zależny (najemca, dzierżawca, zastawnik)” – podkreśliła w uzasadnieniu wyroku przewodnicząca składu orzekającego Dagmara Gałczewska-Romek.
„Innymi słowy, okoliczność, na jakich zasadach podmiot trzeci dysponuje sprzętem, który udostępnia wykonawcy do realizacji zamówienia, jest bez znaczenia dla oceny, czy udostępniony potencjał techniczny ma charakter realny. Istotne przy ocenie (...) jest wykazanie, czy będzie on faktycznie dla tego podmiotu dostępny podczas realizacji zamówienia” – dodała. Zaznaczając, że dotyczy to wyłącznie potencjału technicznego, który można przekazywać dalej.
ORZECZNICTWO Wyrok KIO z 24 października 2017 r., sygn. akt KIO 2098/17.