Gmina ma prawo odwołać się od wyroku nakazującego lokatorom opuszczenie mieszkania i zobowiązującego ją zarazem do zapewnienia eksmitowanym lokalu socjalnego – uznał Sąd Najwyższy.
Źródłem sprawy był pozew o eksmisję, który Zbigniew O. wniósł przeciwko Beacie K. oraz dwójce jej dzieci. Pan O. oraz pani K. żyli wcześniej w nieformalnym związku, w którym urodził się syn. Gdy związek się rozpadł, mężczyzna wyprowadził się z domu, który zajmował z konkubiną i którego był właścicielem, ale pozwolił Beacie K. dalej tam mieszkać pod warunkiem utrzymywania domu. Lokatorka i jej były konkubent zawarli pisemną umowę.
Beata K. mieszkała w domu Zbigniewa O., płaciła podatki, finansowała remonty oraz niezbędne prace przy domu. Po pewnym czasie związała się z innym mężczyzną i urodziła drugie dziecko. Gdy dowiedział się o tym Zbigniew O., wypowiedział umowę i zażądał opuszczenia domu przez byłą konkubinę i jej dzieci.
Sąd I instancji nakazał kobiecie opuszczenie domu, ale ustalił, że przysługuje im prawo do lokalu socjalnego. Dlatego wstrzymał wykonanie wyroku do czasu przedstawienia pani K. przez gminę oferty najmu lokalu socjalnego.
Gmina przystąpiła do sprawy i złożyła apelację od wyroku, twierdząc, że nie powinna mieć obowiązku przyznania Beacie K. lokalu socjalnego. Zbigniew O. zażądał oddalenia apelacji.
Sąd rozpoznający sprawę apelacyjną uznał, że istnieje problem prawny: czy gmina ma w takich warunkach interes prawny w zaskarżaniu wyroku w części uwzględniającej powództwo eksmisyjne i to na niekorzyść pozwanej, której ta eksmisja ma dotyczyć. Kwestię przedstawił Sądowi Najwyższemu.
SN uznał, że gmina może złożyć apelację od wyroku nakazującego opróżnienie lokalu i przyznającego prawo do otrzymania lokalu socjalnego. Wskazał też, że samorząd może zaskarżyć wyrok także w zakresie nakazu opróżnienia lokalu. Prawo to wynikałoby z obowiązku gminy zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców. Gmina musi zapewnić lokal socjalny eksmitowanym, którym sąd przyznał do niego prawo, powinna więc mieć przed sądem wpływ na rozstrzygnięcie o eksmisji, jako niezbędne dla orzekania o lokalu socjalnym.
ORZECZNICTWO
Uchwała Sądu Najwyższego z 24 listopada 2017 r., sygn. akt III CZP 64/17.