Ministerstwo Środowisko opublikowało projekt rozporządzenie określającego tryb działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przewiduje on, że decyzje rad nadzorczych funduszy mają zapadać większością głosów. To kolejny etap walki z urzędami marszałkowskimi, które do tej pory miały znaczący wpływ na WFOŚ-e.
Zaczęło się od tego, że nowelizacja prawa ochrony środowiska z 7 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 898) ograniczyła liczbę członków rad nadzorczych WFOŚiGW z 7 do 5 i w praktyce oddała kompetencję do ich wyboru instytucjom rządowym. Samorządom województw zostawiono do obsadzenia w radzie jedno miejsce. Tymczasem przed zmianą to sejmik decydował o obsadzeniu 6 miejsc, a jedno przypadało przedstawicielowi rządu.
Kwietniowa nowelizacja nałożyła też na samorząd województwa obowiązek przyjęcia nowych statutów WFOŚiGW. Władze regionów podjęły przy tej okazji próbę utrzymania wpływu na najważniejsze decyzję funduszy, zapisując w nowych statutach obowiązek podejmowania uchwał w kluczowych kwestiach jednogłośnie. Odpowiedzią władz centralnych była nowelizacja ustawy środowiskowej z 15 września br. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1888), która oddała kompetencje do określania trybu działania organów WFOŚiGW, w drodze rozporządzenia, ministrowi środowiska.
I projekt rozporządzenia w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest właśnie odpowiedzią na ruch samorządu. Przewiduje on m.in., że uchwały rady nadzorczej WFOŚiGW będą podejmowane zwykłą większością głosów, a przy ich równej liczbie rozstrzygać będzie głos przewodniczącego. Ponieważ większość będzie miała strona rządowa, ona będzie podejmowała kluczowe decyzje. – Wprowadzenie przepisów projektowanego rozporządzenia jest więc konsekwencją zmian w prawie ochrony środowiska, ograniczających województwom kształtowanie polityki środowiskowej według indywidualnych uwarunkowań poszczególnych regionów – stwierdza Marcin Podgórski, dyrektor departamentu gospodarki odpadami oraz pozwoleń zintegrowanych i wodnoprawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. – Sam projekt zawiera błędy i niejasności. Jednak kluczowa jest tu podstawa prawna dla wydania takiego rozporządzenia, ponieważ zastąpiła ona wcześniejsze brzmienie art. 400p ustawy środowiskowej, wskazujące, że organizację wewnętrzną wojewódzkich funduszy, szczegółowy tryb działania ich organów oraz sposób udzielania pełnomocnictw określają ich statuty nadawane w drodze uchwały przez sejmiki województw. Statuty nadane funduszom przez sejmiki województw obowiązują do wejścia w życie rozporządzenia, które zgodnie z wrześniową nowelizacją powinno zostać wydane do 12 listopada br. i ma wejść w życie następnego dnia. Gdy zamykaliśmy numer w poniedziałek, nie widniało ono jeszcze w Dzienniku Ustaw.