Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie regulaminu meczu piłki nożnej, niebędącego imprezą masową. Czy organ stanowiący mógł przyjąć taki akt?
Nie, ponieważ brak jest przepisu, który mógłby być podstawą przyjęcia takiego regulaminu. Pogląd ten potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 10 maja 2017 r. (sygn. akt II SA/Rz 1531/16). W sprawie rozpatrzonej przez ten sąd rada gminy przyjęła analogiczną uchwałę jak opisana przez czytelnika. Jako podstawę wskazano art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.). Przepis ten stanowi dla rady gminy delegację do wydawania aktów prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Żadna regulacja nie definiuje wprost tych pojęć, a pomocny przy określaniu jego zakresu jest art. 1 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (dalej: u.g.k.). Zgodnie z nim obejmuje ona w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Za takie uznaje się np.: boiska i hale sportowe, inne obiekty sportowe, drogi, tereny rekreacyjne, parki i obszary zieleni miejskiej itd.
W tym kontekście należy wskazać, że rzeszowski sąd administracyjny przyjął, iż pojęcia gminnego obiektu nie można utożsamiać wyłącznie z obiektem budowlanym, gdyż stanowiłoby to nieuprawnione zawężenie zakresu regulacji objętej uchwałą rady gminy i stałoby w sprzeczności z celami u.s.g. Niemniej zauważył, że rada gminy mogła podjąć uchwałę w zakresie ustalenia regulaminu korzystania z obiektu, na którym są rozgrywane mecze piłki nożnej bądź organizowane inne imprezy, z tym zastrzeżeniem, iż musi to być obiekt gminny i służący użyteczności publicznej. Zatem obiekt powinien zostać w uchwale zindywidualizowany bądź uchwała powinna zawierać wykaz obiektów na terenie gminy, których dotyczy.
Reklama
Rzeszowski sąd administracyjny zgodził się także z zarzutem wojewody, który zaskarżył regulamin. Organ ten stwierdził, że podstawą prawną dla wydanej uchwały nie jest art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g., ponieważ dotyczy on określania zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Zdaniem wojewody przedmiot regulacji nie mieści się zaś w tej materii. Mecz piłkarski jest grą, dyscypliną sportową, natomiast tylko niektóre regulacje zawarte w uchwale dotyczą korzystania z obiektów gminnych, tj. stadionów. Wojewoda zauważył ponadto, że tytuł uchwały, jak i unormowania zawarte w jej art. 2 jednoznacznie wskazują jednak, iż przedmiotem regulacji objęto imprezę sportową. Dlatego zdaniem organu nadzoru uchwała narusza również art. 7 Konstytucji RP, ponieważ gmina nie posiada upoważnienia ustawowego do regulowania takiej materii.
Podstawa prawna
Art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.).
Art. 1 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 827).