Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniło wytyczne w zakresie przyznawania pomocy finansowej dla rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnic, które w sierpniu przeszły przez woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie i wielkopolskie.
Co do zasady takie osoby mogą otrzymać zasiłki celowe przewidziane w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.), ale ich wysokość określa rząd. Pierwszy z nich, w kwocie do 6 tys. zł przysługuje na pokrycie podstawowych strat w budynkach mieszkalnych i ich wyposażeniu, poniesionych na skutek negatywnych zjawisk atmosferycznych.
Kolejny zasiłek, który maksymalnie może wynieść 20 tys. zł, jest wypłacany na remont budynku lub lokalu mieszkalnego. Natomiast gdy wymaga on odbudowy, wsparcie z budżetu państwa może sięgnąć 200 tys. zł. Wreszcie po raz pierwszy poszkodowani mogą też ubiegać się o pieniądze na odbudowę budynków gospodarskich i w tym przypadku mogą otrzymać do 100 tys. zł.
Przyznawanie wszystkich wspomnianych form wsparcia odbywa się nie tylko na podstawie ustawy o pomocy społecznej ale również opracowanych przez MSWiA szczegółowych wytycznych w tym zakresie. Zostały one przekazane gminom w połowie sierpnia, ale resort spraw wewnętrznych postanowił właśnie zmienić niektóre regulacje. Jedna z modyfikacji dotyczy pomocy do 200 tys. zł na odbudowę domu. Początkowo wytyczne wskazywały, że jednym z warunków jej uzyskania jest posiadanie decyzji o nakazie rozbiórki. W nowej wersji ten wymóg został usunięty, co oznacza, że osoby, które nie doznały na tyle dużych zniszczeń, że powodowałyby konieczność zburzenia domu, będą mogły otrzymać pomoc na jego odbudowę.
Kolejna zmiana w dokumencie wydanym przez MSWiA jest związana z pomocą przeznaczoną na naprawę budynków gospodarskich. Doprecyzowany został m.in. zapis wskazujący, że zastrzyk w kwocie do 100 tys. zł należy się poszkodowanym niezależnie od zasiłku udzielanego z powodu uszkodzenia lub zniszczenia budynku mieszkalnego. Ponadto ze względu na pojawiające się wątpliwości co do tego, czy w sytuacji dewastacji więcej niż jednego budynku gospodarczego wsparcie należy się na każdy z nich, wytyczne określają, że w takich przypadkach pomoc nie może przekroczyć 100 tys. zł niezależnie od liczby uszkodzonych obiektów.