Samorządy będą miały rok na usunięcie nazw i pomników upamiętniających ustrój totalitarny. Tak wynika z nowelizacji z 22 czerwca 2017 r. ustawy o zakazie propagowania komunizmu. Senat przyjął ją bez poprawek.
Ustawą z 1 kwietnia 2016 r. (Dz.U. poz. 744) zakazano propagowania komunizmu poprzez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym drogi, ulice, mosty i place, które upamiętniają lub propagują osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące ustrój totalitarny. Poza zakresem ustawy pozostały nazwy m.in. szkół, szpitali, instytucji kultury, osiedli oraz pomniki gloryfikujące taki ustrój. To zdaniem projektodawców dawało zwolennikom totalitaryzmów możliwość szerzenia swoich poglądów oraz ma szkodliwy wpływ na społeczeństwo, dlatego w uchwalonej ustawie wprowadzono zakaz nadawania im nazw propagujących ustrój totalitarny. Pojęcie „pomniki” ma obejmować również: kopce, obeliski, kolumny, rzeźby, posągi, popiersia, kamienie pamiątkowe, płyty i tablice pamiątkowe, napisy i znaki. Ustawa przewiduje jednak wyłączenie od zakazu. Nie będą musiały zostać usunięte m.in. pomniki wpisane do rejestru zabytków, a także te położone na terenie cmentarzy albo innych miejsc spoczynku.
Reklama
Podmioty, które nie uczestniczyły we wzniesieniu pomnika, a wykonają obowiązek jego usunięcia, otrzymają refundacje kosztów.
Ustawa ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do podpisu prezydenta