30 dni mają samorządy na wyznaczenie przedstawicieli do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Jeżeli nie zdążą, minister środowiska wskaże własnych reprezentantów.
Tak wynika z nowelizacji 7 kwietnia 2017 r. ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. poz. 898), która dzisiaj wchodzi w życie.
Nowela zakłada wymianę osób zasiadających w radach nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). Nowe przepisy zmniejszają liczbę członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy z 7 do 5 osób. Dzieje się to kosztem m.in. samorządu województwa.
Dotychczas w skład rad nadzorczych wchodzili dwaj przedstawiciele samorządu województwa, tj. przewodniczący komisji do spraw środowiska sejmików województw albo ich zastępcy oraz dyrektorzy albo wicedyrektorzy departamentów do spraw ochrony środowiska urzędów marszałkowskich. Zgodnie z nowymi przepisami jedynym przedstawicielem samorządu województwa w radzie będzie wiceprzewodniczący, którego wyznaczy sejmik województwa.
Tym samym głos samorządów w radzie zostanie ograniczony. Samorządy są oburzone, niektóre (np. sejmik województwa podlaskiego) przyjęły negatywne stanowiska w tej sprawie, zmianę otwarcie krytykują też Małopolska czy Mazowsze.
Wskazują, że to właśnie samorząd województwa tworzy i kreuje politykę rozwoju w zakresie ochrony środowiska w regionie m.in. poprzez opracowywane strategiczne dokumenty programowe, np. program ochrony środowiska, plan gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym, program ochrony powietrza, program ochrony przed hałasem itd. Dokumenty te opisują aktualną sytuację w województwie, wskazują kierunki działań i określają cele do osiągnięcia, a przede wszystkim wyznaczają działania ochronne koniecznie, aby stan środowiska w województwie poprawić. Dlatego też więcej ich przedstawicieli powinno zasiadać w radach nadzorczych WFOŚiGW. Dodają, że przedstawiciele samorządu województwa w radach nadzorczych są też głosem samorządów szczebla gminnego i powiatowego, często wskazując najpilniejsze potrzeby lokalnych społeczności.
Na wyznaczenie nowych członków i wiceprzewodniczących rad nadzorczych WFOŚiGW wojewodowie, zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i sejmiki województw będą miały 30 dni od wejścia w życie noweli. – Działanie dotychczasowych rad nadzorczych jest zawieszone – mówi Józef Kała, wiceprezes WFOŚiGW w Krakowie. – Na razie nie jest to problemem. Zacznie być, gdy ten termin będzie się przeciągał, bo rada podejmuje niektóre decyzje, np. zatwierdza projekty powyżej 300 tys. zł – dodaje.
Co się dzieje w samorządach? Na razie wszystko idzie zgodnie z planem.
– Obecnie trwają prace nad nowelizacją statutu funduszu. Prowadzone są też przygotowania do wyznaczenia przedstawiciela sejmiku – wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Krakowie. Obie uchwały planuje się przyjąć w ustawowo przewidzianym terminie – informuje biuro Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Podobnie w Katowicach. Z kolei na Podkarpaciu sejmik zajmie się wyznaczeniem wiceprzewodniczącego WFOŚiGW w Rzeszowie już 30 maja.
A jak oceniają tę zmianę przedstawiciele WFOŚiGW?
– Większy wpływ na funkcjonowanie funduszy będzie miała administracja rządowa. A czy to dobrze czy źle, czas pokaże – kwituje Józef Kała.
8 mld zł takimi środkami co roku zarządzają fundusze ochrony środowiska
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 24 maja 2017 r.