Czy obywatel wspierający wniosek o przeprowadzenie referendum lokalnego musi podawać na karcie poparcia wszystkie dane osobowe, które zostały wymienione w ustawie o referendum lokalnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 400) – takie zagadnienie będzie musiał rozstrzygnąć skład siedmiu sędziów NSA.
Z wnioskiem w tej sprawie wystąpił prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. W orzecznictwie pojawiły się bowiem rozbieżności odnośnie do stosowania art. 14 ust. 4 u.r.l.
Zgodnie z tym przepisem osoba popierająca przeprowadzenie referendum podaje na karcie nazwisko, imię, adres zamieszkania, PESEL i datę udzielenia poparcia. Dane te potwierdza następnie własnoręcznym podpisem. Sądy różnie jednak interpretują tę regulację.
Część składów orzekających uznaje, że wszystkie elementy wskazane w art. 14 ust. 4 u.r.l. muszą znaleźć się na karcie poparcia wniosku o referendum. A brak któregokolwiek z nich przesądza o braku akceptacji dla tej inicjatywy. Przykładowo, NSA w wyroku z 21 sierpnia 2012 r. (sygn. akt II OSK 1629/12) zwrócił uwagę, że wszystkie określone w art. 14 ust. 4 u.r.l. dane osobowe są istotne, dlatego muszą być kompletne, ponieważ służą do identyfikacji osób popierających wniosek i ułatwiają weryfikację poparcia.
W orzecznictwie prezentowane jest także odmienne stanowisko. Opiera się ono na założeniu, że przy ocenie prawidłowości poparcia wniosku referendalnego nie należy kierować się nadmiernym rygoryzmem.
Wyrazem tej linii orzeczniczej jest m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 26 czerwca 2012 r. (sygn. akt III SA/Gd 391/12). W jego ocenie nie można odrzucić podpisu obywatela, jeżeli poza wskazaniem imienia i nazwiska oraz numeru PESEL wpisał on adres zamieszkania, używając skrótowej nazwy, lub nie wskazał numeru domu, ewentualnie mieszkania. Dane te – ze względu na swój uzupełniający charakter – nie należą bowiem do obligatoryjnych elementów, które powinny zostać umieszczone na karcie poparcia.
Z uwagi na powyższe rozbieżności prezes NSA wystąpił o podjęcie uchwały w tej sprawie przez powiększony skład siedmiu sędziów.