Rada miejska w uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy przyjęła zapis, że do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą oddawać m.in. odpady zielone z pielęgnacji ogródków, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości. Jednocześnie przyjęto, że transport odpadów do punktu selektywnego zbierania mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
Jeden z zainteresowanych uważa, że nie ma podstaw prawnych do nakładania takiego obowiązku na członków wspólnoty. Twierdzi, że jest to zadanie gminy. Czy ma rację?
Nie ma racji. Kwestionowany zapis regulaminu jest bowiem prawidłowy. W pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę, że nie określa on obowiązku mieszkańców, ale przysługujące im uprawnienie. Przyjęty przez radnych dokument wyraźnie bowiem wskazuje, że istnieje możliwość oddania odpadów, w tym zielonych, do punktu selektywnego zbierania, w przypadku gdy pozbycie się ich jest konieczne poza harmonogramem odbioru. Zatem wynika z tego, że można oddać odpady, m.in. zielone, do wyznaczonego punktu poza harmonogramem. Ponadto trzeba zauważyć, że gdyby na jednostce ciążył obowiązek odbioru wszystkich odpadów bezpośrednio z nieruchomości mieszkańca, nie byłoby podstaw do tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, gdyż wszystkie musiałaby odebrać (w sensie dosłownym) od mieszkańca gmina. W myśl art. 6c ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.c.p.g.) jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Natomiast stosownie do art. 6r ust. 2d u.c.p.g. w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina zapewnia właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych. Rozumie się przez to zarówno odbieranie ich bezpośrednio z terenu nieruchomości, jak i przyjmowanie przez punkty selektywnego zbierania. Gmina ma także obowiązek zapewnienia przyjmowania odpadów w inny sposób. Pogląd powyższy potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 15 listopada 2016 r. (sygn. akt II SA/Kr 1041/16).
Podstawa prawna
Art. 6c ust. 1, art. 6r ust. 2d ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.).