Radni ustalając wysokość czynszu, muszą wziąć pod uwagę nie tylko stan techniczny lokalu komunalnego, ale także jego położenie. Tak wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody lubelskiego. Dotyczyło ono uchwały Rady Gminy Jeziorzany w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2021.
Zastrzeżenia wojewody wzbudziły zasady podwyższania lub obniżania czynszu za mieszkanie. Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1610 ze zm.) wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy powinien obejmować w szczególności m.in. prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy, analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji, planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach, zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu.
– Organ jednostki samorządu terytorialnego realizujący ustawowy obowiązek opracowania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy jest zobowiązany uwzględnić wszystkie wskazane w ustawie elementy kształtujące jego treść. Posłużenie się w art. 21 ust. 2 wyrażeniem „w szczególności” oznacza, że choć wskazane w nim elementy stanowią katalog otwarty, to obligatoryjnie muszą zostać w programie ustalone. Wszystkie kwestie określone w tym przepisie składają się bowiem na jego treść – zauważa Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski.
Pominięcie przez radę gminy któregoś z wymienionych elementów skutkuje brakiem pełnej realizacji upoważnienia ustawowego i ma istotny wpływ na ocenę zgodności z prawem podjętej uchwały.
– W uchwale Rada Gminy Jeziorzany nie określiła wszystkich elementów programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Stosownie do treści art. 21 ust. 2 ustawy obligatoryjnym elementem są warunki obniżania czynszu – wskazuje Przemysław Czarnek.
Z ustawy wynika, że gmina ustala jego stawkę, biorąc pod uwagę położenie budynku, położenie lokalu w budynku, wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ogólny stan techniczny budynku. – Czynniki te są obligatoryjne i muszą być uwzględniane z mocy ustawy przez organ wykonawczy przy ustalaniu stawek czynszu. Zatem skoro przepis nałożył na gminę obowiązek uwzględniania określonych czynników podwyższających i obniżających wartość użytkową lokali, to niemożliwe jest korzystanie z tej normy prawnej jedynie w części – wyjaśnia wojewoda lubelski.
Tymczasem Rada Gminy uwzględniła tylko dwa czynniki wpływające na stawkę bazową czynszu, a mianowicie wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne oraz ogólny stan techniczny. Na tej podstawie wojewoda unieważnił uchwałę.
ORZECZNICTWO
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego z 22 marca 2017 r., nr PN-II.4131.92.2017