Niekorzystnej dla osób pobierających świadczenia zmiany udało się uniknąć dzięki nowelizacji art. 19 ustawy z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz. 693 ze zm.). To właśnie ten przepis zmieniał brzmienie art. 3 pkt 3 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.). Zawiera on listę świadczeń, które nie są brane pod uwagę przy obliczaniu kryterium dochodowego do uzyskania dopłaty do czynszu. Została ona poszerzona o wsparcie przysługujące działaczom opozycji, ale jednocześnie na skutek pomyłki posłów wykreślony został z niej dodatek energetyczny.
Reklama
Taka zmiana prowadziłaby do sytuacji, że po dodaniu jego kwoty do dochodu mogłoby dojść do przekroczenia kryterium uprawniającego do dofinansowania opłat za mieszkanie. Tym samym rodzina straciłaby do niego prawo. Na skutek braku uprawnień do tego świadczenia nie mogłaby też pobierać samego dodatku energetycznego. Jest to związane z tym, że warunkiem jego uzyskania jest posiadanie umowy z zakładem energetycznym i decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy.

Reklama
Problem ten udało się jednak rozwiązać przy okazji uchwalania ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1220). W art. 12 tej nowelizacji parlamentarzyści zmodyfikowali brzmienie art. 19 ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej w ten sposób, że ponownie wpisano do niego dodatek energetyczny jako ten dochód, który nie jest uwzględniany przy staraniu się o pomoc w opłaceniu czynszu. Zmiany tej udało się dokonać do końca sierpnia, a więc jeszcze zanim wspomniana ustawa weszła w życie.
– Trudno powiedzieć, ile osób na skutek tej pomyłki mogłoby stracić prawa do świadczeń, niemniej dobrze, że posłom udało się naprawić ten błąd, zanim rodziny odczułyby jego negatywne konsekwencje – podkreśla Jarosław Borowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku.
1100,56 zł na osobę w rodzinie wynosi kryterium dochodowe uprawniające do dodatku mieszkaniowego (125 proc. najniższej emerytury)