Radni mogą uzależnić opłaty za odpady z nieruchomości niezamieszkanych tylko od okresu, w którym one powstają. Tak wynika z wczorajszego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Sprawa dotyczyła uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Rada określiła w nim zasady dotyczące rodzajów i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości. Wyodrębniła w nim także zasady pobierania opłat od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają śmieci.
Z jej zapisami nie zgodził się Marcin T., współwłaściciel nieruchomości stanowiącej działki o funkcji letniskowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Wezwał radę gminy do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą. Z przepisów wynika, że gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Natomiast na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) rada może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Tym samym ustawodawca wprowadził podział na nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i na takie, w których nikt nie mieszka, ale powstają na nich odpady komunalne.
Zdaniem skarżącego jako właściciel nieruchomości niezamieszkanej ma prawo do ponoszenia opłat tylko za te miesiące, kiedy śmieci powstają. Inny zapis jest niezgodny z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Z jego zarzutami zgodził się WSA w Gdańsku i uchylił kwestionowane przepisy uchwały.
– Regulamin uchwalony przez radnych wskazuje, że uchwałodawca uzależnił pobieranie z nieruchomości niezamieszkanych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od okresu, w jakim odpady powstają, zamiast od okresu, w którym w danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Tego rodzaju rozwiązanie dla nieruchomości letniskowych jako zamieszkanych jest niedopuszczalne, albowiem istotnie narusza przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – orzekł WSA w Gdańsku. Rada gminy złożyła od tego wyroku skargę kasacyjną. NSA jednak ją oddalił. – Nie ma ona uzasadnionych podstaw. Wyrok WSA jest zgody z prawem – uzasadniała sędzia NSA.
Gminy muszą zorganizować odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości
ORZECZNICTWO
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 lutego 2017 r. sygn. akt II OSK 1418/15