Nieruchomość nie jest podłączona do sieci kanalizacyjnej, bo na posesji znajduje się bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe. Technicznie jest możliwe podłączenie budynku do kanału sanitarnego sąsiedniego obiektu, ale przyłącze to nie jest własnością wodociągów miejskich. Czy w takiej sytuacji wójt może nakazać właścicielom podłączenie do sieci kanalizacyjnej?
Wójt nie tylko może, ale wręcz powinien nakazać podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Nieuregulowany stan prawny kanału sanitarnego może mieć znaczenie na etapie pozwolenia na budowę przyłącza lub zgłoszenia robót do organu wydającego pozwolenie lub rozpatrującego zgłoszenie robót. Istotne jest, że istnieje sieć kanalizacyjna.
Z tych przyczyn w sprawie ma zastosowanie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.u.c.p.g.). Zgodnie z nim właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.
Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków. Zatem w przypadku gdy właściciel nie wyposażył swojej nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków oraz nie wykonuje obowiązku ustawowego związanego z przyłączeniem nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, wójt musi nałożyć nakaz wykonania przyłączenia. Stosownie bowiem do art. 5 ust. 7 u.u.c.p.g. w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1–4 u.u.c.p.g., wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku.
Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 20 lipca 2016 r. (sygn. akt VIII SA/Wa 832/15) wydanym w podobnym stanie faktycznym, sposób sformułowania art. 5 ust. 7 u.u.c.p.g wskazuje na brak luzu decyzyjnego organów orzekających w tej kategorii spraw. W przypadku wystąpienia w sprawie okoliczności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.u.c.p.g, przy braku przeciwwskazań do wydania nakazu związanych z wyposażeniem nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków, na organie ciąży ustawowy obowiązek wydania nakazu przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
Podstawa prawna
Art. 5 ust. 1 pkt 2, ust. 7 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.).