Zgodnie z prawem działka budowlana powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia do sieci, ale w praktyce często oznacza to, że sieci są w ulicy, a formalności i koszty podłączenia ich do działki spoczywają na właścicielu. Zobacz, jak się zabrać za uzbrojenie działki i uzyskać warunki przyłączenia do sieci.

Jeżeli chcemy, aby bezpośrednio do naszej działki przyłączono prąd, gaz, wodę czy kanalizację, musimy wystąpić do miejscowego przedsiębiorstwa zarządzającego sieciami o wydanie technicznych warunków podłączenia do sieci.

Gdy w gminie jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i teren jest w nim przewidziany pod zabudowę, musi być zapewniona możliwość przyłączenia działki do sieci elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej.

Warunki przyłączenia do sieci zostaną wydane przez regionalnego dystrybutora niezależnie od tego, czy działka jest już zabudowana, czy nie, i określają:

  • czy można podłączyć dane medium (bywa to problemem, gdy działka jest oddalona od najbliższych istniejących linii zasilających);
  • zakres oraz sposób wykonania rozbudowy sieci;
  • wymagane parametry techniczne przyłącza;
  • planowany koszt.

Opłaty przyłączeniowe różnią się w zależności od regionu kraju i przedsiębiorstwa, które zapewnia dostawy prądu czy gazu. Z kolei przyłącza wodno-kanalizacyjne (wod-kan) są zazwyczaj w gestii gminnych przedsiębiorstw komunalnych (gminne cenniki także są zróżnicowane regionalnie). Koszt wykonania przyłącza do sieci zależy także od zakresu niezbędnych robót, jakie należy wykonać. Jeśli działka położona jest przy drodze, obok innych domów i zabudowań - wówczas niezbędne rury i kable sieciowe jest blisko i zakres potrzebnych prac nie będzie wielki.

Zakłady energetyczne i gazownie przygotowują specjalne formularze, które wypełnia się i składa w formie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci. Do wniosku należy dołączyć również inne dokumenty – przede wszystkim stwierdzające prawo do nieruchomości. Formularze zawierają m.in. szczegółowe podpunkty, które omówimy, tak aby niedoświadczeni inwestorzy bez trudu wypełnili wnioski.

Gdy uzyskamy już techniczne warunki przyłączenia do sieci, powinniśmy pamiętać, że nie są one wydawane bezterminowo – w przypadku sieci energetycznych i wodno-kanalizacyjnych obowiązują przez dwa lata, a sieci gazowej – tylko rok.

Warunki techniczne przyłączenia do sieci są konieczne, aby otrzymać pozwolenie na budowę. Określenie sposobu dostarczania mediów musi być zawarte w projekcie architektoniczno-budowlanym, w części dotyczącej zagospodarowania działki. Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy dołączyć oświadczenia poszczególnych przedsiębiorstw, w których zobowiązują się dostarczyć na posesję media.