Kompetencje do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi mają wójt, burmistrz i prezydent miasta. Rada gminy nie może ich przekazać spółkom komunalnym – orzekł NSA. W efekcie samorządy będą musiały zmienić przyjęte rozwiązania.
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego wystąpił o podjęcie w składzie siedmiu sędziów uchwały wyjaśniającej. Mieli oni odpowiedzieć na pytanie, czy na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) rada gminy może upoważnić organ wykonawczy jednostki pomocniczej do załatwiania spraw związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Oraz czy art. 6q ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) stoi na przeszkodzie do udzielenia takiego upoważnienia. Konieczność podjęcia takiej uchwały wynikała z ukształtowania się konkurencyjnych wobec siebie linii orzeczniczych dotyczących działalności gmin.