Kompetencje do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi mają wójt, burmistrz i prezydent miasta. Rada gminy nie może ich przekazać spółkom komunalnym – orzekł NSA. W efekcie samorządy będą musiały zmienić przyjęte rozwiązania.
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego wystąpił o podjęcie w składzie siedmiu sędziów uchwały wyjaśniającej. Mieli oni odpowiedzieć na pytanie, czy na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) rada gminy może upoważnić organ wykonawczy jednostki pomocniczej do załatwiania spraw związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Oraz czy art. 6q ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) stoi na przeszkodzie do udzielenia takiego upoważnienia. Konieczność podjęcia takiej uchwały wynikała z ukształtowania się konkurencyjnych wobec siebie linii orzeczniczych dotyczących działalności gmin.
Sędziowie NSA przychylili się do wykładni mówiącej, że uprawnienia przysługujące w tym zakresie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta nie mogą być scedowane na spółkę. – Uchwała NSA wiąże od dnia jej podjęcia. Oznacza to, że oddziałuje na przyszłość i gminy muszą się do niej dostosować – stwierdził sąd.
– Orzeczenie to będzie miało daleko idące konsekwencje prawne. Wiele samorządów będzie musiało zmienić przyjęte rozwiązania – komentuje Maciej Kiełbus z Kancelarii Ziemski & Partners w Poznaniu. Chodzi m.in. o Kraków, Wrocław, Częstochowę i Białystok, które bazują na art. 39 ustawy o samorządzie gminnym i przekazały kompetencje do podejmowana decyzji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami podległym sobie jednostkom.
ORZECZNICTWO
Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 grudnia 2016 r., sygn. akt II FPS 3/16.