Żądanie zamieszczenia dodatkowych informacji w świadectwie pracy (o wysokości wynagrodzenia i uzyskanych kwalifikacjach) trzeba będzie zgłaszać nie później niż na trzy dni przed jego wydaniem. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy, sposobu i trybu jego wydawania, prostowania i uzupełniania. Ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.
Nowe regulacje dostosują przepisy wykonawcze do nowelizacji k.p. wprowadzanej ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Sejm pracuje nad nią na trwającym właśnie posiedzeniu). Na jej podstawie zmienią się zasady wydawania świadectw pracy w przypadku zatrudniania podwładnych na kolejnych umowach na czas określony. Firma nie będzie musiała już wydawać takich dokumentów po upływie 24 miesięcy od zawarcia pierwszego kontraktu. Jeśli zawrze kolejną umowę w ciągu siedmiu dni od rozwiązania poprzedniej, przekaże świadectwo tylko na wniosek samego pracownika. Nowe rozporządzenie będzie uwzględniać tę zmianę, a jednocześnie wprowadzi inne modyfikacje. Pracodawca nie będzie musiał już opatrywać świadectwa pieczęcią (wymóg taki zostanie usunięty ze wzoru omawianego dokumentu załączonego do rozporządzenia). Wystarczy podpis.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje, że taki obowiązek jest nadmiernym obciążeniem biurokratycznym dla firm.
– Ograniczenie formalności związanych z wydawaniem takich dokumentów, choćby nieznaczne, należy ocenić pozytywnie. Będzie to ułatwienie dla działów kadrowych – tłumaczy Małgorzata Lorenc z firmy Lorenc – Doradztwo Kadrowe.
Projekt zakłada też dostosowanie świadectw pracy do ostatnich zmian dotyczących uprawnień rodzicielskich. W dokumencie tym znajdzie się m.in. informacja o wykorzystanym wymiarze urlopu ojcowskiego (od 2 stycznia 2016 r. urlop ojcowski może być udzielany w dwóch częściach do ukończenia drugiego roku życia dziecka). Na podstawie tego dokumentu pracodawca będzie też wiedział, jaki wymiar urlopu rodzicielskiego wykorzystała osoba przyjmowana do pracy (począwszy od 2 stycznia 2016 r. maksymalnie 16 tygodni takiej płatnej opieki można wykorzystać nie bezpośrednio po macierzyńskim, lecz później – do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy sześć lat).
– To ważne rozwiązania, bo zatrudniający musi wiedzieć, czy podwładny jest wciąż uprawniony do wspomnianych urlopów na dziecko – zauważa Małgorzata Lorenc.
Nowe przepisy doprecyzują też zasady wydawania świadectwa w razie śmierci podwładnego. Określony zostanie krąg osób, które w takim przypadku mają prawo wystąpić o wydanie takiego dokumentu (małżonek, inna osoba uprawniona do ubiegania się o rentę rodzinną, a w razie braku takich zainteresowanych – inna osoba będąca spadkobiercą pracownika). Pracodawca będzie miał siedem dni na jego przekazanie (od otrzymania wniosku). Jednocześnie projekt doprecyzowuje także inne terminy zawarte w rozporządzeniu. Np. pracownik będzie miał trzy dni na przedłożenie firmie świadectwa do uzupełnienia, jeżeli sąd przyzna jej odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez pracownika (na podstawie art. 55 par. 11 k.p.; termin ten liczy się od uprawomocnienia się wyroku).
7 dni ma obecnie pracownik na wystąpienie do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy
Etap legislacyjny
Konsultacje społeczne projektu rozporządzenia