Świadectwo pracy firma musi wystawić między innymi wtedy, gdy po zakończeniu okresu próbnego nie jest zawierana kolejna umowa o pracę.

Wystawienie świadectwa pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Jakie są inne obowiązki pracodawcy wobec pracownika, przeczytasz tutaj>> Zasadniczo pracodawca musi wydać świadectwo w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy - i powinno to nastąpić niezwłocznie, czyli ostatniego dnia zatrudnienia. Najpóźniej dokument powinien zostać wydany w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy, niezależnie od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Jeśli pracodawca nie dopełni swojego obowiązku, naraża się na karę grzywny, a sam pracownik może domagać się od firmy odszkodowania, gdy poniósł szkodę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. O tym, co dokładnie powinno znaleźć się w świadectwie pracy, dowiesz się tutaj>>

Kiedy pracodawca wystawia świadectwo pracy? Obowiązkowo świadectwo pracy musi być więc wystawione, jeśli po po zakończeniu okresu próbnego pracodawca decyduje się nie przedłużać umowy z pracownikiem i umowa na okres próbny jest ostatnią umową z daną firmą.

W przypadku, gdy po umowie na okres próbny zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony, to pracodawca wystawia dwa oddzielne świadectwa pracy - jedno w dniu rozwiązania umowy na okres próbny i kolejne po zakończeniu kontraktu bezterminowego.

Inaczej sytuacja wygląda, gdy po okresie próbnym pracodawca decyduje się zawrzeć z pracownikiem umowę na czas określony - pracodawca nie musi wtedy wydawać pracownikowi oddzielnego świadectwa za pracę w okresie próbnym.

Jeżeli bowiem pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy na czas określony, to firma ma obowiązek wydać jedno świadectwo pracy obejmujące wszystkie umowy zawarte w okresie 24 miesięcy, począwszy od zawarcia pierwszego takiego kontraktu. Dopiero w takim zbiorczym świadectwie pracodawca wykazuje okres zatrudnienia na podstawie umowy próbnej i następujących po niej umów okresowych. Świadectwo jest wtedy wydawane dopiero w dniu rozwiązania umowy na czas określony, także jeśli jej rozwiązanie lub wygaśnięcie następuje już po terminie 24 miesięcy. Te przepisy mają się zmienić od 2017 roku, ale nie wiadomo na jak długo - jak na razie mamy prawny chaos>>

Sam pracownik może natomiast w każdym czasie zażądać wydania świadectwa pracy - zarówno obejmującego poszczególne umowy, jak i zbiorczego - a pracodawca ma 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku zatrudnionego na wydanie dokumentu.