Świadczenie za pobyt w szpitalu nie zawsze jest niższe od zasiłku chorobowego wypłacanego pacjentom, którzy nie wymagają hospitalizacji.

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który z powodu choroby czy wypadku stał się czasowo niezdolny do pracy. Podstawowym warunkiem pobierania tego świadczenia jest więc ubezpieczenie: obowiązkowe (umowa o pracę) lub dobrowolne (umowa zlecenia, rzadko o dzieło - więcej na ten temat czytaj tutaj>>).

Po okresie wyczekiwania - wynoszącym 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego przy ubezpieczeniu obowiązkowym i 90 dni przy ubezpieczeniu dobrowolnym - chory otrzyma więc zasiłek chorobowy, przez okres nie dłuższy niż 182 dni, a w przypadku gruźlicy oraz gdy niezdolność do pracy przypada na okres ciąży - przez maksymalnie 270 dni. Kto otrzyma zasiłek bez okresu wyczekiwania, dowiesz się tutaj>>

Jaka jest wysokość zasiłku chorobowego?

ZUS ustala wysokość zasiłku chorobowego w oparciu o podstawę, wyliczaną zasadniczo jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane za 12 miesięcy kalendarzowych, które poprzedzały niezdolność do pracy. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>>

Standardowo zasiłek chorobowy wynosi 80 procent wynagrodzenia stanowiącego podstawę jego wymiaru. Jednak za okres pobytu w szpitalu pracownikowi przysługuje już zasiłek chorobowy w wysokości 70 procent podstawy wymiaru.

Wyjątkowo 80 procent za hospitalizację dostaną osoby, które ukończyły 50. rok życia - taka wysokość zasiłku przysługuje im od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy. Dopiero od 34. dnia pobytu w szpitalu przysługuje im zasiłek w wysokości 70 procent podstawy jego wymiaru. Więcej o zasadach wypłacania chorobowego dla osób 50+ znajdziesz tutaj>>

Natomiast 100 procent zasiłku chorobowego - zarówno standardowego, jak i za pobyt w szpitalu - zostanie przyznane, gdy niezdolność do pracy:

  • przypada w okresie ciąży,
  • powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
  • powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów,

Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, także za dni wolne od pracy.

Pobyt w szpitalu potwierdza się analogicznie jak zwyczajną chorobę, czyli zaświadczeniem lekarskim sporządzonym na druku ZUS ZLA. Nie wystarczy więc zaświadczenie o przyjęciu do szpitala czy wypis z placówki - te dokumenty mogą być podstawą do usprawiedliwienia nieobecności pracownika w pracy, ale do wypłaty zasiłku z ZUS potrzebne jest zwolnienie lekarskie.