Rodzice mogą skorzystać nawet z 60 dni zwolnienia lekarskiego na chore dziecko.

Ze zwolnienia na chore dziecko może skorzystać zarówno ojciec, jak i matka dziecka, o ile posiadają ubezpieczenie chorobowe. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę są ubezpieczone obowiązkowo, a zleceniobiorcy czy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mogą opłacać dobrowolną składkę - więcej na ten temat czytaj tutaj>>

Ile zwolnienia z pracy przysługuje rodzicom? W przypadku, gdy zatrudniony rodzic musi sprawować osobistą opiekę nad chorym dzieckiem, może uzyskać zwolnienie z pracy.

Jeżeli dziecko nie ukończyło jeszcze 14 lat, pracownik ma prawo do 60 dni na opiekę w ciągu roku. Tylko 14 dni dostanie, jeśli dziecko jest starsze i pozostaje nadal we wspólnym gospodarstwie domowym z opiekunem. Wymiar dni na opiekę nie jest zależny od liczby posiadanych dzieci.

Aby uzyskać zwolnienie, rodzic musi dostarczyć pracodawcy zwolnienie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny. W dokumencie powinno być zaznaczone, kto jest opiekunem dla chorego dziecka.

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy? Razem ze zwolnieniem pracownik dostarcza pracodawcy druk ZUS Z-15, czyli wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie jest przyznawane na czas zwolnienia lekarskiego - maksymalnie przez 60 dni na dziecko do ukończenia 14 lat i 14 dni na dziecko powyżej 14 lat. Można je przy tym otrzymać nie tylko na dzieci własne, ale także na dzieci współmałżonka, dzieci adoptowane oraz dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje także w razie nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły - więcej o tym czytaj tutaj>>

Jaka jest wysokość zasiłku opiekuńczego? Zasiłek jest wypłacany w wysokości 80 proc. wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku, czyli przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała konieczność zapewnienia opieki.

Przysługuje on za każdy dzień sprawowania opieki - nie wyłączając dni wolnych od pracy. Za każdy dzień poświęcony na opiekę należy się zasiłek w wysokości 1/30 miesięcznej kwoty zasiłku opiekuńczego.

Kiedy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje? Zasiłek opiekuńczy nie zostanie jednak przyznany, jeśli poza pracownikiem w gospodarstwie domowym są inni członkowie rodziny, którzy mogą zapewnić opiekę choremu. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad dzieckiem w wieku do 2 lat - w takim wypadku zasiłek może zostać wypłacony także wtedy, gdy inny domownik mógłby się zająć się chorym.

Ponadto, zasiłek nie przysługuje, jeśli choroba dziecka przypada w trakcie urlopu wypoczynkowego pracownika. W związku z tym, że konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny nie przerywa urlopu wypoczynkowego, pracownik zachowuje za ten okres prawo do wynagrodzenia, co wyklucza otrzymywanie także zasiłku opiekuńczego.