Pierwszego września weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy z 13 maja 2016 r. mające na celu likwidację tzw. „syndromu pierwszej dniówki”. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek pisemnego zawarcia umowy o pracę lub potwierdzenia na piśmie jej warunków przed podjęciem zatrudnienia.

Nowelizacja ta była przedmiotem obrad Zespołu prawa pracy Rady Dialogu Społecznego, w której skład wchodzi Związek Pracodawców Business Centre Club. W wyniku porozumienia partnerzy społeczni – pracodawcy i związki zawodowe – wspólnie uznali zasadność zmiany.

Dotychczasowa regulacja art. 29 § 2 K.p. wymagała, aby potwierdzenie pracownikowi na piśmie określonych ustaleń dotyczących warunków zatrudnienia nastąpiło „najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika”. Pracodawca miał więc czas na pisemne potwierdzenie tych warunków do końca pierwszego dnia, w którym pracownik rozpoczynał pracę. Taka regulacja mogła prowadzić do prób obejścia prawa i przedłużania zatrudniania pracowników „na próbę” bez formalnego potwierdzenia ich warunków zatrudnienia.

Nowelizacja Kodeksu pracy dokonuje zmiany w tym zakresie poprzez wprowadzenie obowiązku potwierdzenia na piśmie warunków zatrudnienia „przed dopuszczeniem pracownika do pracy”. Od 1 września br. pracodawca będzie więc zobowiązany zawrzeć z pracownikiem pisemną umowę o pracę lub potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia dokonane w oparciu o art. 29 K.p. jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Za brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawcy grozić będzie kara grzywny zgodnie z art. 281 pkt 2 K.p (w wysokości od 1.000 do 30.000 zł).

Poza zmianami dokonanymi w art. 29 § 2 K.p. nowelizacja dokonuje także modyfikacji art. 104(3) § 2 K.p. i art. 200(1) § 5 K.p., poprzez zobowiązanie pracodawcy do zapoznania pracownika z treścią regulaminu pracy oraz młodocianego z wykazem prac lekkich – przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Marta Matyjek, ekspert ds. prawa pracy, radca prawny, BCC