Jeśli pracownik nie dostarczy pracodawcy zwolnienia lekarskiego w terminie, grozi mu obniżka zasiłku chorobowego.

Ubezpieczony pracownik w razie choroby przez pierwszy okres choroby, czyli 33 dni, otrzyma wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy. Od 34 dnia niezdolności do pracy ZUS wyręcza pracodawcę i wypłaca osobom ubezpieczonym zasiłek chorobowy. Jak otrzymać zasiłek chorobowy przeczytasz tutaj>>

Większość chorych pracowników otrzyma wynagrodzenie i zasiłek w wysokości 80 procent normalnego wynagrodzenia, które ulegają jednak obniżeniu do 70 proc,. gdy chory przebywa w szpitalu. Na 100 proc. świadczenia mogą liczyć tylko ofiary wypadku przy pracy, chore kobiety w ciąży i osoby oddające komórki bądź narządy.

Niezależnie, jak wysoki jest zasiłek, ulegnie on obniżce, jeśli chory nie dostarczy w terminie zaświadczenia od lekarza. Pracownik ma bowiem 7 dni na dostarczenie pracodawcy zwolnienia lekarskiego. Jeśli nie dochowa tego terminu, zasiłek chorobowy jest obniżany o 25 proc. począwszy od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego.

O ile pracownik nie udowodni, że otrzymał dokument w terminie późniejszym to przyjmuje się, że datą otrzymania zaświadczenia jest dzień jego wystawienia przez lekarza. Natomiast w wyliczaniu siedmiodniowego terminu akurat tego dnia się nie uwzględnia. Ponadto w przypadku, gdy 7. dzień przypada w dzień wolny od pracy, ostatnim dniem terminowego dostarczenia zwolnienia jest pierwszy dzień roboczy przypadający po tym dniu.

Ubezpieczony nie musi dostarczać zaświadczenia lekarskiego osobiście - jeśli prześle je pocztą, za datę dostarczenia dokumentu przyjmuje się datę stempla pocztowego.

Kiedy zasiłku chorobowego się nie obniża

Zasiłek chorobowy nie ulega obniżeniu, jeśli nieterminowe dostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego i przez niego udowodnionych - na przykład dana osoba udowodni, że obłożna choroba uniemożliwiła jej dostarczenie zwolnienia, nie mógł tego zrobić także żaden z domowników.

Usprawiedliwienie nie jest w ogóle potrzebne, a obniżki zasiłku nie ma, gdy niezdolność do pracy z powodu choroby orzeczona w zaświadczeniu lekarskim jest krótsza niż 8 dni.

Świadczenia nie obniża się również, gdy zwolnienia lekarskie pokrywają się, a obniżenia zasiłku należałoby dokonać za okres wypłacony na podstawie poprzedniego zaświadczenia lekarskiego.

Wreszcie zasiłek nie zostanie zmniejszony, jeśli sankcja miałaby zostać objęte wynagrodzenie za czas choroby. Renta i zakaz zwalniania: 5 praw przysługujących choremu pracownikowi>>

Natomiast problem dostarczenia zwolnienia do pracodawca w ogóle znika, jeśli lekarz wystawi zwolnienie nie w formie papierowej, ale elektroniczne zwolnienie lekarskie. Jest ono bowiem przekazywane przez lekarza do ZUS, który udostępnia je płatnikowi składek - czyli pracodawcy - na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA.