Wczoraj rząd zakwestionował rozwiązania zaproponowane przez celników w obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30). Nie pomogło zebranie blisko 200 tys. podpisów pod dokumentem.
Projekt obywatelski (trwają nad nim już prace w Sejmie) zakłada objęcie wszystkich funkcjonariuszy Służby Celnej takim samym systemem emerytalnym, jak pozostałych służb mundurowych (Policja, ABW, BOR itd.). Zdaniem projektodawców rozwiązanie takie wynika z realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 marca 2015 r. (sygn. akt K 39/13). TK wskazał wówczas, że funkcjonariusze Służby Celnej, którzy zajmują się rozpoznawaniem, wykrywaniem i zwalczaniem przestępstw, będą mogli ubiegać się o wcześniejszą emeryturę.
Tym samym z takiej możliwość powinny skorzystać osoby zajmujące się m.in. ustalaniem wymiaru i poborem podatku, zwalczaniem przemytu (w tym narkotyków, broni, dzieł sztuki, zwierząt zagrożonych) oraz ochroną kraju przed nielegalnym wwozem materiałów jądrowych, odpadów chemicznych oraz środków wybuchowych. Sejm jednak musi określić grupę uprawnionych. I właśnie dlatego celnicy w swoim projekcie ustawy zaproponowali, żeby wszyscy funkcjonariusze tej formacji mogli przechodzić na emeryturę na takich samych zasadach jak policjanci.
Jeśli rozwiązania zaproponowane w projekcie obywatelskim weszłyby w życie, to ta grupa zawodowa mogłaby przechodzić na emerytury po 15 latach służby, otrzymując w zamian świadczenie w wysokości 40 proc. podstawy wymiaru. Przy czym z takiej możliwości mogłyby korzystać wyłącznie osoby, które rozpoczęły służbę do końca grudnia 2012 r.
Tymczasem rząd twierdzi, że zakres uprawnień emerytalnych zaproponowany w obywatelskim projekcie jest zbyt daleko idący i wykracza poza zakres rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego.
12,4 tys. funkcjonariuszy pracuje w Służbie Celnej
Etap legislacyjny
Prace w Sejmie