Okres przebywania na zwolnieniu lekarskim w Polsce jest ściśle określony przepisami. Maksymalny czas trwania zwolnienia zależy od kilku czynników. Wyjaśniamy, ile czasu możesz przebywać na L4.

Zwolnienie lekarskie, znane również jako L4, to dokument potwierdzający niezdolność pracownika do pracy z powodu złego stanu zdrowia wystawiany przez lekarza. Ważne jest, że lekarz może wystawić zwolnienie tylko pracownikowi, który podlega ubezpieczeniu i odprowadza składki ZUS.

Odkąd zaczęły obowiązywać e-zwolnienia, pracownik nie musi dostarczać pracodawcy żadnych dokumentów, które potwierdzają fakt otrzymania zwolnienia lekarskiego. Ważne jest natomiast to, że zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 roku, pracownik musi uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy.

Jak długo można być na L4?

Długość L4 regulowana jest przepisami prawa i może różnić się w zależności od sytuacji zdrowotnej pracownika. W Polsce standardowa maksymalna długość zwolnienia lekarskiego wynosi 182 dni w ciągu roku kalendarzowego Natomiast jeśli zwolnienie jest wystawione z powodu gruźlicy lub ciąży może ono obowiązywać przez 270 dni w roku.

Wynagrodzenie na L4

Przez pierwsze 22 dni zwolnienia lekarskiego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% pensji, które wypłaca pracodawca. Po tym okresie pracownikowi należy się zasiłek chorobowy, który wypłaca ZUS. Istotne jest, że nie można sumować tych dwóch okresów, ponieważ do jednego okresu zasiłkowego są wliczane okresy orzeczonej niezdolności do pracy, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe. Dlatego też na zwolnieniu lekarskim można być przez 182, a nie przez 215 dni.

Powrót do pracy po zwolnieniu lekarskim

Według Kodeksu Pracy pracownik, który powrócił do pracy po ponad 30-dniowym zwolnieniu lekarskim, jest zobowiązany do poddania się badaniom lekarskim w celu kontrolnym. Takie badania przeprowadzane są w specjalistycznych jednostkach medycyny pracy. Celem tych badań jest weryfikacja czy pracownik jest zdolny do kontynuowania pracy na swoim dotychczasowym stanowisku.

Czy pracodawca może zwolnić pracownika na L4?

Pracodawca ma prawo do zakończenia stosunku pracy bez konieczności wypowiedzenia w przypadku, gdy pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby przez okres przekraczający 3 miesiące, o ile jego okres zatrudnienia w danym miejscu pracy nie wynosi co najmniej pół roku. Dla osób zatrudnionych na dłużej niż sześć miesięcy istnieje możliwość, że pracodawca zdecyduje się na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia po tym, jak upłynie okres, za który przysługuje zasiłek chorobowy.

Dodatkowo, jeżeli po okresie, za który wypłacany był zasiłek chorobowy, pracownik rozpocznie otrzymywać świadczenie rehabilitacyjne, to przez pierwsze trzy miesiące tego świadczenia jest chroniony przed zwolnieniem z pracy.