Jeśli okres wypowiedzenia obejmuje tydzień, miesiąc lub ich wielokrotność, to przyjmuje się, że kończy się on dopiero w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Metoda liczenia upływu terminu według kodeksu cywilnego w tym przypadku nie obowiązuje.

Kodeks pracy przewiduje różne rodzaje umów o pracę. W zależności o formy w jakiej zostaniemy zatrudnieni odrębnie przedstawiać będą się okresy wypowiedzenia kontraktu. Pojęcie to należy rozumieć jako określony czas, z którego upływem będzie następować rozwiązanie umowy o pracę. Oczywiście wypowiedzenie złożyć może zarówno pracodawca jak i pracownik. Co do zasady, pracodawca powinien przedstawić uzasadnienie dlaczego rezygnuje z dalszej współpracy z danym pracownikiem. Informacja ta będzie miała bowiem znaczenie w przypadku ewentualnych sporów przed sądem pracy.

Okresy wypowiedzenia dla poszczególnych rodzajów umów:

1. Umowa na czas nieokreślony:
• 2 tygodnie, jeśli czas zatrudnienia jest krótszy niż 6 miesięcy;
• 1 miesiąc, jeśli czas zatrudnienia wynosi co najmniej 6 miesięcy;
• 3 miesiące, jeśli czas zatrudnienia wynosi co najmniej 3 lata;


2. Umowa na czas określony

Może zostać rozwiązana przed datą jej zakończenia, jeśli zapis taki przegwizdany został w jej postanowieniach a sama umowa zawarta została na co najmniej 6 miesięcy. Wtedy okres wypowiedzenia będzie wynosił zawsze dwa tygodnie.

3. Umowa na okres próbny

• 3 dni robocze, jeśli okres próbny nie jest dłuższy niż dwa tygodnie;
• Tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż dwa tygodnie;
• 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi trzy miesiące.

Jeśli nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy to do okresu zatrudnienia wlicza się okres zatrudnia u poprzedniego pracodawcy. Strony mogą natomiast ustalić po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Możliwe jest również (za porozumieniem stron) skrócenie samego okresu wypowiedzenia. Sam pracodawca może skrócić termin wypowiedzenia tylko w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji albo z innych przyczyn nie leżących po jego stronie. W taki przypadku, gdy umowa została zawarta na czas nieokreślony, okres trzymiesięczny skrócony może zostać maksymalnie do 1 miesiąca. Za pozostałą część okresu wypowiedzenia pracownikowi przysługuje odszkodowanie.

Gdy wypowiedzenie wynosi co najmniej dwa tygodnie, pracownikowi przysługują dawni wolne na poszukiwanie pracy, zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Będą to dwa dni w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia, lub 3 dni, gdy okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące. Jeśli umowę wypowiedział pracownik, traci on niniejsze uprawnienie

Terminy

Obliczanie okresu wypowiedzenia różni się metodologią od tej zawartej w przepisach kodeksu cywilnego. Zgodnie z przepisami prawa pracy, jeśli okres wypowiedzenia obejmować będzie tydzień, miesiąc lub ich wielokrotność, przyjmuje się, że upływ terminu następuje w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Oznacza, to że jeśli umowę wypowiemy we wtorek, jej rozwiązanie nie nastąpi równo po dwóch tygodnia (w przypadku dwutygodniowego okresu wypowiedzenia), lecz dopiero następującą sobotę. Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce, jeśli okres wypowiedzenia liczony jest w miesiącach – umowa ulegnie rozwiązaniu zawsze wraz z jego końcem.