Zatrudnienie cudzoziemca z państw trzecich będzie wymagało pozwolenia. Wniosek w tej sprawie pracodawca złoży do powiatowego urzędu pracy i zapłaci 30 zł. Tak zakłada nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
ikona lupy />
Wystarczy oświadczenie, aby zatrudnić cudzoziemca / Dziennik Gazeta Prawna
Obecnie obywatele Ukrainy, Rosji, Armenii, Białorusi, Gruzji oraz Mołdawii nie muszą starać się o zezwolenie na pracę w Polsce. Wystarczy, że polski pracodawca złoży (bezpłatnie) oświadczenie o zamiarze powierzenia im pracy. Powiatowe urzędy pracy (PUP) sygnalizują, że niektórzy nadużywają tej procedury. Zdarzają się nawet przypadki składania oświadczeń przez polskich bezrobotnych czy bezdomnych. – Składający pozorne oświadczenia czynią to zapewne w celu uzyskania korzyści majątkowej, a znacznej części cudzoziemców korzystających z takich oświadczeń chodzi o uzyskanie prawa wjazdu i pobytu na terytorium Polski, by poszukiwać następnie innej pracy lub źródeł zarobkowania – wskazuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Tymczasem zwiększająca się liczba oświadczeń rejestrowanych dla pozoru wpływa na wydłużenie procedur w PUP, jak i w konsulatach, na czym tracą prawdziwi pracodawcy potrzebujący dodatkowego wsparcia przez siłę roboczą.
– Przykładowo jeden z pracodawców złożył około 50 oświadczeń, mimo że nie byłby w stanie zatrudnić tylu osób. To wzbudziło nasze podejrzenia, że cel złożenia tych oświadczeń jest inny niż powierzenie im pracy – wskazuje Agata Łajdanowicz z Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu. W tym przypadku chodziło o obywateli Ukrainy.
MRPiPS chce zapobiec takim nieprawidłowościom. Proponuje wprowadzenie dwóch nowych typów zezwoleń – na pracę sezonową (do ośmiu miesięcy) i krótkoterminową (na sześć miesięcy). Wydawać je będzie starosta.
Pracę sezonową będzie można podjąć m.in. w rolnictwie, gastronomii i turystyce. O zezwolenie na nią będą mogli się ubiegać obywatele wszystkich państw trzecich, w tym sześciu wcześniej wymienionych (którzy obecnie są zwolnieni ze zwolnień). Tym, którzy do tej pory byli preferencyjnie traktowani, resort proponuje natomiast np. utrzymanie zwolnienia z konieczności uzyskania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy.
Zajęcia, które nie zostaną objęte zezwoleniem na pracę sezonową, będą mogły być wykonywane na podstawie zezwolenia na zatrudnienie krótkoterminowe. Będzie to instrument skierowany do obywateli państw, którzy obecnie korzystają z preferencyjnego systemu oświadczeń. O taką zgodę na zatrudnienie np. Ukraińców czy Białorusinów ubiegać się będzie mogła sprecyzowana grupa podmiotów: osoby prowadzące gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą przez okres 12 miesięcy. Jeśli wskazany okres jest krótszy, to wymagane będzie, aby np. pracodawca w momencie złożenia wniosku zatrudniał co najmniej jednego pracownika przez co najmniej kwartał. Na podstawie zezwolenia krótkoterminowego pracę będą mogły powierzać cudzoziemcom również osoby fizyczne, jeśli będzie ona wykonywana na rzecz ich gospodarstwa domowego.
Projektowana ustawa ma na celu także wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Państwa członkowskie Unii mają na jej implementację czas do 30 września 2016 r.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji