Pracownicy i ich rodziny, którzy przyjechali do Polski m.in. z innych krajów UE, będą mogli zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o poradę nie tylko w sprawach związanych z zatrudnieniem, ale także dalszym kształceniem czy mieszkaniem.
Tak wynika z projektu nowelizacji ustaw w związku z wdrożeniem dyrektywy nr 2014/54/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników, który został wczoraj przyjęty przez Radę Ministrów. Ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
– W praktyce wdrożenie dyrektywy ma przyczynić się do zwiększenia wśród obywateli UE i EOG znajomości przysługujących im uprawnień w innych krajach członkowskich, a w razie potrzeby ułatwić ich dochodzenie – wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Większość zadań wskazanych w dyrektywie Polska już realizuje. Konieczne jest jednak wyznaczenie instytucji, które będą: realizowały zadania związane z promocją praw osób korzystających ze swobodnego przepływu pracowników, zapewniały niezbędne informacje o rynku pracy, udzielały niezależnego poradnictwa prawnego, a także prowadziły lub zlecały niezależne badania oraz publikowały niezależne raporty dotyczące rynku pracy.
Rząd zdecydował się wyznaczyć dwie instytucje. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma wspierać równe traktowanie pracowników unijnych w naszym kraju m.in. przez zlecanie niezależnych sondaży i analiz oraz publikowanie sprawozdań na temat nieuzasadnionych ograniczeń oraz przeszkód w zakresie prawa do swobodnego przepływu pracowników i ich dyskryminacji. Będzie także inicjować i monitorować działania mające na celu przeciwdziałanie im.
Nowe kompetencje dostanie także inspekcja pracy, która do tej pory przebywającym w Polsce pracownikom z państw unijnych oraz członkom ich rodzin oferowała porady dotyczące prawa pracy i dostępu do zatrudnienia. Po zmianach w PIP będą mogli liczyć także na doradztwo w kwestiach dostępu do świadczeń socjalnych, zasobów mieszkaniowych, kształcenia oraz nauki zawodu, a także podatków. Otrzymają też informacje dotyczące członkostwa w związkach zawodowych.
Aby porady prawne PIP były rzetelne, będzie ona mogła występować do instytucji publicznych (np. ZUS, urzędów skarbowych) o informacje niezbędne do wyjaśnienia indywidualnych spraw pracowników.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do Sejmu