Pracodawca zastosował wobec pracownika karę porządkową nagany. Zatrudniony nie zgodził się z jej uzasadnieniem i wniósł od niej sprzeciw. Reprezentująca go zakładowa organizacja związkowa nie zajęła stanowiska w tej sprawie. Jak w takiej sytuacji powinien zachować się pracodawca? Czy może odrzucić sprzeciw pracownika bez rozpatrzenia opinii związku?
Katarzyna Dulewicz radca prawny i partner, CMS Cameron McKenna / Dziennik Gazeta Prawna
Kodeks pracy nie wskazuje terminu, w jakim zakładowa organizacja może zająć stanowisko w sprawie zastosowania kary porządkowej. Przepisy wskazują jedynie, że nieodrzucenie przez pracodawcę sprzeciwu w terminie 14 dni od jego wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
W tej sytuacji możliwe są dwa rozwiązania. Zgodnie z pierwszym ze stanowisk prezentowanych w doktrynie pracodawca powinien wstrzymać się z decyzją o uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu do ostatniego dnia 14-dniowego terminu. Organizacja związkowa zyskałaby jednak nieformalne prawo do decydowania o możliwości odrzucenia sprzeciwu.
Związek mógłby zwlekać z zajęciem stanowiska do ostatniej chwili i wydać je 14. dnia. W takiej sytuacji pracodawca mógłby nie zdążyć już odrzucić sprzeciwu. Z kolei jego odrzucenie przed upływem wspomnianego terminu bez opinii związku mogłoby zostać uznane za naruszenie obowiązku konsultacji związkowej. W tej sytuacji rozsądne wydaje się drugie z prezentowanych stanowisk. Zgodnie z nim należy stosować przez analogię inne przepisy, które regulują współdziałanie pracodawcy z zakładową organizacją. Chodzi np. o te nakazujące przeprowadzenie konsultacji związkowej w razie wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia. Wyznaczają one organizacji związkowej termin na zajęcie stanowisk (w pierwszym przypadku jest to 5 dni, w drugim – 3 dni). Uważam, że skoro ustawodawca wprowadził te stosunkowo krótkie terminy w sprawach dotyczących ustania stosunku pracy, to ich odpowiednie stosowanie może dotyczyć także sprawy mniej istotnej, jaką jest zastosowanie kary porządkowej.
Pracodawca, przekazując organizacji związkowej informację o zastosowaniu kary porządkowej, powinien zatem wskazać termin, np. 5-dniowy, w jakim może ona zająć stanowisko. Jeżeli w wyznaczonym czasie tego nie zrobi, zatrudniający będzie mógł podjąć decyzję w sprawie sprzeciwu samodzielnie.