Pracownik w czasie okresu wypowiedzenia może rozpocząć kolejne zatrudnienie - zwłaszcza, jeśli pracodawca zwolnił go z obowiązku świadczenia pracy.

Polecany produkt: Rewolucja w wypowiedzeniach umów o pracę >>>

W czasie okresu wypowiedzenia umowy o pracę nie zmieniają się uprawnienia i obowiązki zarówno pracownika, jak i pracodawcy przewidziane przez Kodeks pracy. Zatrudniony ma więc między innymi prawo do wynagrodzenia na takim samym poziomie, świadczeń socjalnych czy odprawy pracowniczej. Jakie są okresy wypowiedzenia umowy o pracę, dowiesz się tutaj>> W związku z tym pracownik ma prawo podjąć dodatkową pracę u innego pracodawcy na takich zasadach, jak podczas normalnego zatrudnienia.

Jest to tym łatwiejsze, że od 22 lutego 2016 roku zmieniły się przepisy kodeksu pracy i możliwość zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia została prawnie uregulowana.

Przedtem pracownik mógł co prawda zawrzeć z przełożonym porozumienie, ale jeśli w dokumencie nie została poruszona kwestia nowego zatrudnienia, to pracodawca mógł w każdej chwili odwołać zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy i wezwać podwładnego do pełnienia obowiązków.

Nowe przepisy podtrzymały co prawda zasadę, że zwolnienie od świadczenia pracy stanowi jednostronną czynność pracodawcy i nie jest wymagana zgoda pracownika w tym zakresie. Nie przewidują jednak możliwości odwołania pracownika z tego zwolnienia. Dlatego, o ile strony nie ustalą takiej możliwości, pracodawca nie może żądać powrotu pracownika do firmy i jednocześnie nie może wyciągać wobec podwładnego żadnych konsekwencji, jeśli ten podejmie nową pracę.

Zwolnienie nie musi dotyczyć całego okresu wypowiedzenia, ale za cały okres zwolnienia pracownik otrzyma wynagrodzenie obliczane, tak ja za czas urlopu wypoczynkowego. Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy sprawdzisz tutaj>> Nowe zasady dotyczą umów zawartych na czas nieokreślony, na czas określony i na okres próbny, ale nie obejmą umów zlecenia i o dzieło.

Pracy podczas wypowiedzenia nadal nie może podjąć pracownik, jeśli podpisał z pracodawcą umowę o zakazie konkurencji, na mocy której ma zakaz świadczenia pracy u innego podmiotu w okresie zatrudnienia lub po jego zakończeniu. Zakaz dotyczy jednak tylko podmiotów konkurencyjnych względem pierwszego pracodawcy.