Pracodawca nie może zmusić podwładnego do wykonywania zajęć podczas dwutygodniowego wypoczynku. Jednak zatrudniony może w tym czasie dorabiać w innej firmie.

Prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego jest jednym z podstawowych praw osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Przy czym pracodawca powinien udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym ten uzyskał do niego prawo. Jeżeli nie było to możliwe - z winy pracownika, bądź pracodawcy - szef powinien wysłać podwładnego na wypoczynek najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jakie są konsekwencje dla pracownika i pracodawcy niewykorzystanego urlopu, dowiesz się tutaj>>

Jednak przede wszystkim przepisy dotyczące urlopu wypoczynkowego mają charakter bezwzględnie obowiązujący, a to oznacza, że pracodawca nie może pozbawić podwładnego wypoczynku, ale także sam pracownik nie może z niego zrezygnować ani przenieść tego uprawnienia na inna osobę.

Kodeks pracy wskazuje też, że dwutygodniowy urlop jest przeznaczany na wypoczynek oraz zregenerowanie sił i zasadniczo powinien być wykorzystany zgodnie z jego przeznaczeniem. - Jednak nigdzie w przepisach prawa pracy nie ma ograniczeń dotyczących sposobu wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracownika - tłumaczy dr Katarzyna Antolak-Szymanski z Uniwersytetu SWPS.
Urlop wypoczynkowy traktowany jest więc jako uprawnienie pracownika, a pracodawca nie ma środków prawnych pozwalających mu skontrolować, jak podwładny korzysta w wypoczynku. Nie przewidziano też żadnych sankcji za wykonywanie pracy w trakcie urlopu wypoczynkowego, chyba że doszło do naruszenia interesu pracodawcy. - Jeżeli pracownik, jeśli podpisał z pracodawcą umowę o zakazie konkurencji, może to ograniczać jego swobodę w podejmowaniu pracy na urlopie wypoczynkowym w innej firmie - zaznacza dr Katarzyna Antolak-Szymanski. Zakaz dotyczy jednak tylko podmiotów konkurencyjnych względem pierwszego pracodawcy. W takim wypadku, jeżeli dojdzie na naruszenia umowy o zakazie konkurencji, pracodawca może mieć powód, żeby rozstać się z takim pracownikiem.

Natomiast absolutnie zakazana jest praca na urlopie wypoczynkowym u tego samego pracodawcy - nawet jeśli jest to praca na podstawie umowy cywilnoprawnej nie związana z codziennymi obowiązkami pracownika. Co więcej, jeżeli pracownik przyszedłby do pracy, pracodawca nie powinien pracownika do niej dopuścić, chyba że nastąpiło przerwanie urlopu wypoczynkowego, na przykład na wniosek pracodawcy. Kiedy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu, dowiesz się tutaj>>