Czy udostępnienie informacji o wynagrodzeniu pracownika innym zatrudnionym może narazić pracodawcę na odpowiedzialność cywilną?
ikona lupy />
Paulina Kutrzebka Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp.k. / Dziennik Gazeta PrawnaTak. Informacja o wynagrodzeniu pracownika, jak wskazano w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 16 lipca 1993 r. (sygn. akt I PZP 28/93), jest jego dobrem osobistym, które powinno podlegać ochronie na mocy art. 23 kodeksu cywilnego. Mimo że taka argumentacja płynie z orzecznictwa Sądu Najwyższego, to trudno jednak wprost wskazać przepisy kodeksu pracy, które w sposób bezpośredni regulują kwestię ochrony informacji o wynagrodzeniu pracownika. Jedynym przepisem, który mógłby się odnosić w zakresie ochrony dóbr osobistych, jest art. 111 k.p., zgodnie z którym pracodawca zobligowany jest do poszanowania dóbr osobistych pracownika. Przepisami precyzującymi ochronę wynagrodzenia są ponadto art. 23 i 24 k.c., które mają zastosowanie w kwestiach nieuregulowanych w kodeksie pracy. Ujawnienie powyższej informacji bez zgody lub wbrew woli pracownika może więc narazić pracodawcę na ryzyko poniesienia odpowiedzialności cywilnej oraz odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych lub też zadośćuczynienia, jeżeli jej udostępnienie narazi podwładnego na krzywdę.
Warto również zaznaczyć, iż informacje dotyczące wynagrodzenia pracownika podlegają ochronie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). Pracodawca jako administrator danych jest bowiem zobowiązany zachować szczególną ostrożność w zakresie ich ochrony oraz do wdrożenia takich procedur czy narzędzi, aby uniemożliwić osobom nieupoważnionym do nich dostępu.
W myśl art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych pracownika w zakresie wysokości jego wynagrodzenia będzie mogło nastąpić m.in. za zgodą pracownika lub gdy zezwolenie na przetwarzanie wynika z mocy pracy. Odnosząc się do ostatniej przesłanki, należy wskazać, iż pracodawca będzie zobowiązany do udzielenia informacji komornikowi w ramach prowadzonej egzekucji czy też urzędowi skarbowemu.