Pracodawcy, którzy chcą jeszcze w tym roku uzyskać zwrot sumy wynagrodzeń niepełnoletnich pracowników, uczących się w szkole, muszą się pospieszyć. Mają czas tylko do połowy listopada.
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
Zatrudniający młodocianych pracowników na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego mogą występować do Ochotniczych Hufców Pracy o zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. Przewiduje to art. 12 ust. 6 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.).
W odniesieniu do niepełnoletnich, którzy dokształcają się w formach szkolnych, wniosek o zawarcie umowy o refundację powinien być złożony przez pracodawcę lub działającą w jego imieniu organizację zrzeszającą pracodawców w centrum edukacji i pracy młodzieży właściwym ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego od 1 stycznia do 15 listopada każdego roku. Termin ten wynika z par. 3 ust. 6 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. poz. 865).
Z kolei wnioski o zawarcie umowy dotyczące młodocianych, którzy nie dokształcają się w takich formach, mogą być składane od 1. do 20. dnia każdego miesiąca.
Wniosek o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń może złożyć pracodawca, który:
1) zatrudnia młodocianego w zawodzie wpisanym do wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja, ogłaszanym w wojewódzkim dzienniku urzędowym, w terminie do 30 kwietnia każdego roku,
2) spełnia warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego (zamiast pracodawcy wymagania te może spełniać osoba prowadząca zakład pracy w jego imieniu lub u niego zatrudniona).
Wzór wniosku o refundację zawiera załącznik do rozporządzenia.
Centrum edukacji i pracy młodzieży sporządza opinię do wniosku o zawarcie umowy i przekazuje do właściwej wojewódzkiej komendy OHP. Ta rozpatruje wnioski zgodnie z kolejnością wpływu, do wyczerpania limitów środków Funduszu Pracy na dany rok w terminie 30 dni od dnia złożenia w centrum edukacji i pracy. Wojewódzka komenda OHP ma obowiązek zawiadomić pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.
W razie uwzględnienia wniosku wojewódzka komenda OHP zawiera z pracodawcą umowę o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń.