Zakład pracy przeszedł na nowego przedsiębiorcę. Czy w takiej sytuacji nowy pracodawca musi wypełnić zobowiązania wynikające z umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, które zostały podpisane przez poprzedniego właściciela firmy?
ikona lupy />
Wojciech Ostrowski radca prawny Rachelski i Wspólnicy / Dziennik Gazeta Prawna
Akademia prawa pracy 1871
Nie. Należy zwrócić uwagę, że o ile nowy pracodawca, który przejął zakład pracy w trybie art. 231 par. 1 k.p., automatycznie wstępuje w istniejący w danym zakładzie stosunek pracy, to nie jest to tożsame ze wstąpieniem w ogół stosunków prawnych łączących pracownika z byłą firmą. Niektóre prawa i obowiązki pracodawcy nie stanowią części stosunku pracy, a jedynie są z nim powiązane.
W wyroku z 11 lutego 2015 r. (I PK 123/14) Sąd Najwyższy uznał, że umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie jest elementem stosunku pracy, który podlega regulacji z art. 231 par. 1 k.p., w związku z czym wynikające z niej zobowiązanie do wypłaty odszkodowania nie przechodzi na nowego pracodawcę. Nie zmienia tego nawet wpisanie takiej klauzuli do umowy o pracę, co potwierdza wcześniejszy wyrok Sądu Najwyższego (z 12 listopada 2003 r., I PK 591/02). Nawet jeśli umowa o prace zawiera klauzulę konkurencyjną po ustaniu stosunku pracy, to nie staje się ona elementem umowy o pracę.
Zdaniem Sądu Najwyższego umowa o zakazie konkurencji jest umową odrębną od umowy o pracę, a przewidziane w niej odszkodowanie nie jest wynagrodzeniem za pracę ani też nie stanowi innego świadczenia w rozumieniu przepisów kodeksu pracy Odszkodowanie, do którego wypłacania zobowiązuje się pracodawca, ma na celu zrekompensować stratę zarobków utraconych przez pracownika w związku z powstrzymywaniem się przez niego od działalności konkurencyjnej, w okresie kiedy pomiędzy stronami nie istnieje już stosunek pracy.
Warto natomiast podkreślić, że zgodnie z treścią art. 231 par. 1 k.p. w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Dopóki nie zdecyduje się na wypowiedzenie przejętym pracownikom warunków pracy i płacy, jest zobowiązany respektować warunki dotychczasowych umów o pracę.