Mężczyzna rozpoczął wykonywanie pracy, choć przedsiębiorca nie zawarł z nim umowy na piśmie. Czy postępowanie firmy i rozpoczęcie świadczenia usług przez nowego podwładnego jest prawidłowe?
Magda Słomska, adwokat, kancelaria Dentons / Dziennik Gazeta Prawna
Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów prawa pracy – art. 29 par. 2 kodeksu pracy – umowę o pracę zawiera się na piśmie.
Jednak warto zwrócić uwagę na orzecznictwo. Zgodnie z nim umowa o pracę może być zawarta także w formie ustnej lub w sposób dorozumiany, tj. poprzez dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy i wypłatę wynagrodzenia (por. m.in. postanowienie SN z 31 sierpnia 1981 r., sygn. akt III PZ 18/81).
Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pełnienia obowiązków przez podwładnego potwierdzić na piśmie ustalenia co do stron umowy, jej rodzaju i warunków. Potwierdzenia warunków umowy dokonuje się na piśmie z inicjatywy pracodawcy – w tej sprawie nie jest więc wymagany wniosek podwładnego. Naruszenie tego obowiązku stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, które zagrożone jest karą grzywny (art. 281 pkt 2 kodeksu pracy).
Zatem w odpowiedzi na pytanie należy stwierdzić, że postępowanie przedsiębiorcy i pracownika może być prawidłowe, pod warunkiem że w dniu rozpoczęcia pracy (najpóźniej do końca dniówki) pracodawca potwierdzi warunki zatrudnienia na piśmie.
Zasady te mogą ulec zmianie w 2016 r. Zgodnie z projektem poselskim zmodyfikowana ma być treść art. 29 par. 2. Zmiana ma polegać na wprowadzeniu zasady, że warunkiem rozpoczęcia pracy przez pracownika jest podpisanie przez niego umowy najpóźniej dzień przed rozpoczęciem pracy. Celem tej regulacji jest zapobieżenie sytuacjom, w których podwładny długotrwale świadczy pracę bez podpisania umowy, a w rezultacie narażony jest na naruszanie jego uprawnień pracowniczych przez nierzetelnego pracodawcę.