Ochrona przed zwolnieniem pracownika przebywającego na urlopie wypoczynkowym nie zawsze jest skuteczna.
Kodeks pracy chroni zatrudnionego podczas urlopu, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności, jeżeli nie minął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Chodzi przy także o wypowiedzenie zmieniające, przepisy dotyczą też wszystkich rodzajów urlopów, nie tylko wypoczynkowego. Jakie dokładnie urlopy przysługują pracownikowi, dowiesz się z naszej galerii:

To oznacza jednak, że ochrona nie dotyczy rozwiązywania umowy bez wypowiedzenia. Dopuszczalne jest więc zwolnienie pracownika w trybie dyscyplinarnym, jeżeli ten dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, o czym pracodawca dowiedział się w trakcie korzystania przez niego z urlopu. Kiedy dokładnie można natychmiast zwolnić pracownika, przeczytasz tutaj>> Możliwość rozwiązania umowy z winy pracownika w trakcie jego urlopu potwierdził też Sąd Najwyższy w wyroku z 27 września 1983 roku (sygn.akt I PRN 108/83).

Przepisy ochronne przed wypowiedzeniem nie obowiązują również w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. W takiej sytuacji można wypowiedzieć każdy rodzaj umowy.
Co więcej, jeżeli upadający lub będący w stanie likwidacji pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, to obowiązują przepisy o zwolnieniach grupowych. Zgodnie z nimi, dopuszczalne jest zwolnienie pracownika w czasie urlopu trwającego co najmniej 3 miesiące, jeżeli upłynął już okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. W obydwu tych przypadkach, umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Jakie normalnie są okresy wypowiedzenia umowy o pracę, dowiesz się tutaj>>
Nie każdego pracownika można jednak zwolnić w drodze zwolnień grupowych - kto jest chroniony przed wypowiedzeniem, przeczytasz tutaj>>
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141)

Ustawa z dnia 13 marca 2003 r.o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. nr 90, poz. 844 ze zm)

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 września 1983 roku (sygn.akt I PRN 108/83)