Osoba zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna ma do spełnienia pięć podstawowych obowiązków, do których należą: wizyty obowiązkowe, informowanie o wyjeździe, zmianie miejsca zameldowania, problemach ze zdrowiem uniemożliwiających podjęcie zatrudnienia, zgłoszenie faktu podjęcia zatrudnienia, złożenie pisemnego oświadczenia o przychodach.

Wizyty w Urzędzie Pracy

Osoba bezrobotna, w zależności od indywidualnej sytuacji, w różnej częstotliwości zobowiązana jest zgłaszać się do urzędu w celu tzw. potwierdzenia gotowości do podjęcia zatrudnienia. Niezgłoszenie się w wyznaczonym terminie i nieusprawiedliwienie nieobecności w ciągu 7 dni kalendarzowych, skutkuje utratą statusu. Okres karencji, w zależności od tego czy bezrobotny nie stawił się pierwszy raz czy kolejny, wynosi 120, 180 lub 270 dni. W przypadku niestawiennictwa powiadomić powiatowy urząd pracy w okresie do 7 dni od wyznaczonego dnia o uzasadnionej przyczynie niestawiennictwa;

Zmiana miejsca zameldowania i wyjazd za granicę

Reklama

Jeśli bezrobotny przeprowadza się musi zawiadomić o tym Urząd Pracy. Jeśli zmiana następuje na obszarze kraju należy poinformować o tym urząd w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wymeldowania. Rejestracja w nowym urzędzie pracy powinna nastąpić w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty wymeldowania.

Jeśli bezrobotny planuje wyjazd za granicę w celach zarobkowych musi zawiadomić o tym urząd przed wyjazdem.

Reklama

Podobna sytuacja ma miejsce gdy bezrobotny pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia na okres nie dłuższy niż 10 dni. Bezrobotny nie traci wówczas statusu bezrobotnego. Zasiłek za ten okres nie przysługuje. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego.

Podjęcie zatrudnienia

Jeśli nastąpi podjęcie zatrudnia, bez znaczenia jest rodzaj umowy: o pracę, zlecenie czy dzieło, należy w ciągu 7 dni kalendarzowych zgłosić ten fakt do urzędu pracy. Niewywiązanie się z obowiązku, w razie kontroli urzędu grozi karą grzywny – minimum 500 zł.

Podjęcie wolontariatu lub podpisanie umowy o praktyki absolwenckie również wymaga zgłoszenia. Umowy te nie powodują jednak utraty statusu, chyba że wynagrodzenie na praktykach przekracza 200 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, a w przypadku posiadania prawa do zasiłku połowy minimalnego.

Dodatkowe przychody

Osoby, które uzyskają przychody np. z tytułu wynajmu mieszkania lub innych źródeł zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej. W przypadku gdy przychód przekracza połowę minimalnego wynagrodzenie (875 zł brutto) osoba bezrobotna podlega wyrejestrowaniu. Ponowna rejestracja możliwa jest od kolejnego miesiąca, pod warunkiem, że nie ma już prawa do przychodu lub jest on niższy.

Poddanie się badaniom lekarskim lub psychologicznym

Badania mają na celu ustalenie zdolności do pracy, lub innej formy pomocy określonej w ustawie.