Wykonywanie czynności na rzecz własnego pracodawcy na podstawie umowy-zlecenia będzie niezgodne z prawem, jeżeli umowa zostaje zawarta w celu obejścia przepisów. Z taką sytuacją mamy do czynienia np. w przypadku zlecenia pracownikowi wykonywania czynności należących do jego obowiązków w ramach stosunku pracy, aby uniknąć wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych czy przekroczenia rocznego limitu pracy w tych godzinach. Jeżeli jednak zlecenie nie będzie wykonywane w warunkach właściwych stosunkowi pracy i będzie dotyczyć czynności niezwiązanych z zatrudnieniem, nie ma przeszkód, aby taką umowę zawrzeć.

Jestem po rozmowie w sprawie pracy i warunki umowy w zasadzie mi odpowiadają. Mam jedynie wątpliwość co do miejsca wykonywania pracy, bo ma to być miejsce u innego pracodawcy. Czy to możliwe? Czy ten pracodawca, u którego będę pracować, będzie moim faktycznym pracodawcą?

Przepisy kodeksu pracy wymagają określenia w umowie o pracę miejsca wykonywania pracy i dopuszczalne jest, aby określono je jako siedzibę innego pracodawcy czy oddział innego pracodawcy, gdyż może to mieć uzasadnienie w rodzaju prowadzonej przez pracodawcę działalności czy ścisłej współpracy obu podmiotów. Wykonywanie pracy na rzecz innego podmiotu i w miejscu jego siedziby nie oznacza, że wskutek tego zatrudniony staje się pracownikiem owego podmiotu i że od niego należy mu się wynagrodzenie za pracę. Za niepokojącą można jedynie uznać praktykę, w ramach której byli pracownicy danego pracodawcy zwolnieni z przyczyn organizacyjnych nadal wykonują swoje obowiązki na jego rzecz już jako pracownicy innego podmiotu.