TK rozpatrywał połączone wnioski grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości, Związku Zawodowego Celnicy PL, Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Związków Zawodowych Służby Celnej, stwierdził, że nie można uznać, że ustawodawca nie zaliczając wszystkich celników do osób uprawnionych do korzystania z dobrodziejstwa ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji... (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 667 ze zm.), dokonał pominięcia ustawodawczego.
Zdaniem sędziów prawo do korzystania z systemu zaopatrzeniowego (przeznaczonego m.in. dla żołnierzy i policjantów) powinni mieć ci pracownicy Służby Celnej, którzy wykonują zadania określone w art. 2 ust. 4–6 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1404 ze zm.). Wykluczenie ich jest bowiem niezgodne z konstytucją. W praktyce oznacza to, że na takich samych zasadach jak policjanci na emeryturę będą przechodzić osoby zajmujące się m.in. ustalaniem wymiaru i poborem podatku, zwalczaniem przemytu (w tym narkotyków, broni, dzieł sztuki, zwierząt zagrożonych) oraz ochroną kraju przed nielegalnym wwozem materiałów jądrowych, odpadów chemicznych oraz środków wybuchowych.
– To zadanie dla ustawodawcy, aby precyzyjnie wyznaczył takie grupy oraz określił, o jakie zadania chodzi – stwierdził prof. Andrzej Rzepliński, uzasadniając wyrok.
Ponadto sędziowie uznali, że zaskarżony art. 1, 18 a ust. 1 oraz 18b ust. 1 ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji jest zgodny z ustawą zasadniczą. A to oznacza, że nie zgodzili się ze skarżącymi, którzy twierdzili, że wszyscy celnicy powinni być objęci powszechnym systemem emerytalnym, gdyż wykonują oni takie same obowiązki jak funkcjonariusze innych służb mundurowych. – Są w pełni dyspozycyjni. Mają obowiązek wykonywać polecenia przełożonych – przekonywał poseł Jarosław Zieliński występujący w imieniu wnioskodawców.
Skarżący zwracali uwagę, że w przeszłości celnicy mieli prawo do wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43 ze zm.).
Jednak w czasie prac nad reformą emerytalną w 1998 r. włączono ich do systemu powszechnego i tak zostało. Tymczasem pozostałe formacje zostały ponownie włączone do starego systemu zaopatrzeniowego. Celników nie objęto nawet prawem do wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej na podstawie ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. nr 237, poz. 1656 ze zm.). Nie uznano bowiem, że wraz ze starzeniem wykonywana przez nich praca ma wpływ na bezpieczeństwo publiczne.
TK umorzył postępowanie w tym zakresie. Stwierdził, że sprawa ta nie została w sposób odpowiedni udokumentowana.

ORZECZNICTWO

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 3 marca 2015 r. Sygn. akt K 39/13.