Pracodawcy będą mieli więcej czasu na sporządzenie dokumentów o rekompensatę od wojska, za nieobecność pracownika przebywającego na poligonie. Takie m.in. zmiany zawiera projekt rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej.
Zgodnie z nim szef firmy będzie miał wydłużony termin z 30 do 90 dni na przesłanie udokumentowanego wniosku o wypłatę świadczeń przez wojsko za nieobecność pracownika. Co więcej, taki dokument będzie przesyłany do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego właściwego według siedziby pracodawcy, a nie jak obecnie do jednostki, w której pracownik odbywa ćwiczenia.
– Te zmiany są efektem postulatów pracodawców. Wprowadzając udogodnienia, chcemy przekonać przedsiębiorców, że zatrudnianie rezerwistów nie jest dla nich uciążliwe – wyjaśnia generał dyw. prof. Bogusław Pacek, doradca ministra obrony narodowej.
Rekompensata będzie dotyczyła pracowników służących w Narodowych Siłach Rezerwowych (żołnierze rezerwy z tzw. przydziałem kryzysowym). Świadczenie będzie w dalszym ciągu obejmowało wyłącznie rekompensatę kosztów, bez kwot wynagrodzenia poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza rezerwy. Ponadto projekt przewiduje dostosowanie sposobu naliczania wysokości zwrotu rekompensaty z tytułu kosztów poniesionych na zastępstwo do zasad obowiązujących przy naliczaniu pracowniczego wynagrodzenia. W efekcie nastąpi zmiana wskaźnika z 1/30 dwuipółkrotności przeciętnego wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w okresie poprzedzających powołania do służby na wskaźnik 1/21. A to oznacza, że po zmianach (biorąc pod uwagę wspomniany wskaźnik wynagrodzenia, który obecnie wynosi 3980 zł) firma za dzień nieobecności mundurowego w pracy będzie mogła otrzymać od wojska maksymalnie 474 zł. Pracodawca musi jednak udokumentować takie straty.
Etap legislacyjny
Uzgodnienia międzyresortowe