Osoby znające bardzo dobrze jeden z języków obcych zarabiały zawsze powyżej mediany. Najmniej z podanych grup zarabiały osoby znające bardzo dobrze język rosyjski – przeciętnie 3 690 zł, a najwięcej zarabiali księgowi posługujące się biegle językiem włoskim – 5 100 zł (grupy te mogą się jednak ze sobą częściowo pokrywać – osoba może znać bardzo dobrze więcej niż jeden język obcy – będzie wówczas ujęta w obu kategoriach).

wykres

wykres

źródło: Inne

Główny księgowy mówi po polsku

Spośród ok. 1 200 przebadanych głównych księgowych 59 proc. znało język angielski, przy czym w stopniu bardzo dobrym – znało go tylko 10 proc.. Główni księgowi natomiast stosunkowo rzadko znali bardzo dobrze inne języki obce. Bardzo dobrą znajomość jakiegokolwiek języka obcego innego niż angielski zadeklarowało zaledwie 3,7 proc. osób. 

źródło: Inne

Ciekawostką jest natomiast, że znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym lub dobrym zadeklarowało 24 proc. badanych, a znajomość rosyjskiego w takim stopniu – 35 proc. Jednak już bardzo dobrą znajomość każdego z tych języków deklarowało mniej niż 2 proc. osób.

Warto się uczyć angielskiego

Nikogo pewnie nie zaskoczy, że zarobki księgowych i głównych księgowych były w 2013 roku tym wyższe, im lepsza jest znajomość angielskiego. Jednakże w przypadku głównych księgowych ten wzrost jest znacznie szybszy. O ile w przypadku braku znajomości angielskiego główni księgowi zarabiali o ok. 3/4 więcej od reszty księgowych (5 600 zł do 3 175 zł), o tyle przy bardzo dobrej znajomości ich zarobki były już prawie 2,5 razy większe (9 725 zł do 4 000 zł).

Jak widać, wśród głównych księgowych lepsza znajomość angielskiego wiąże się z wyraźnie lepszymi zarobkami.

Wykształcenie a zarobki 

Znaczna większość (ponad 80 proc.) osób, które wzięły udział w badaniu posiadało wyższe wykształcenie, przy czym ok. 2/3 księgowych i ok. 3/4 głównych księgowych skończyło kierunek ekonomiczny (np. finanse, ekonomia, zarządzanie itp.). Porównanie zarobków specjalistów z różnym wykształceniem, przedstawia zamieszczony obok wykres.

źródło: DGP

Zarobki osób, które skończyły studia licencjackie lub inżynierskie nie różniły się istotnie od zarobków osób ze średnim wykształceniem. Dopiero wśród absolwentów studiów magisterskich widoczny był znaczny skok wynagrodzenia, przy czym w przypadku głównych księgowych był to wzrost o ponad 50 proc. (z 4 210 PLN dla licencjatów i inżynierów do 6 500 zł dla magistrów). Mniejsza zmiana (o ok. 20 proc.) była widoczna w przypadku zwykłych księgowych (3 600 zł dla magistrów w porównaniu z 3 000 zł dla licencjatów i inżynierów).

Natomiast w badanej próbie niemal nie występowały osoby z doktoratem lub studiami MBA – odsetek liczebności każdej z tych grup był poniżej 1 proc. - zarówno wśród księgowych, jak i głównych księgowych.

źródło: Inne

W badanej grupie 28 proc. księgowych było po studiach podyplomowych. Wśród głównych księgowych ten odsetek był wyższy – wynosił 47 proc.. Księgowi po studiach podyplomowych zarabiali przeciętnie 3 790 zł, a główni księgowi – 6 500 zł.

Przedstawione tu dane pochodzą z XI Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzonego w 2013 roku, w którym uwzględniono dane dotyczące ponad 100 000 respondentów z ponad 25 000 firm. Liczba przebadanych księgowych wyniosła ponad 4 000.

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.

Michał Pulanecki, Sedlak & Sedlak