Pracownicy z umiarkowanym i znacznym uszczerbkiem na zdrowiu nie będą już potrzebowali zaświadczenia lekarskiego, aby wykonywać swoje obowiązki przez 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo.
Takie rozwiązanie przewiduje przyjęta przez Senat ustawa z 22 maja 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ma ona zrealizować wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt K 17/11), który uznał, że obecne przepisy regulujące czas pracy osób z dysfunkcjami są niezgodne z prawem. Przewidują one bowiem, że aby pracownicy z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością mogli skorzystać ze skróconej normy czasu pracy, muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie o celowości jej stosowania. Nowelizacja zakłada odwrócenie tej zasady w taki sposób, że normą dla tej grupy osób będzie wykonywanie obowiązków zawodowych przez 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo. Natomiast wydłużenie czasu pracy będzie wymagało uzyskania zgody lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne lub w przypadku jego braku – tego, który nad nim sprawuje opiekę. To oznacza, że nastąpi powrót do zasady obowiązującej przed 1 stycznia 2012 r., a więc zanim zmieniły się zakwestionowane przez TK przepisy.
Początkowo senatorowie proponowali, aby z wnioskiem o wydanie zaświadczenia pozwalającego na wydłużenie godzin pracy mógł wystąpić nie tylko zatrudniony, ale też jego pracodawca. W trakcie prac nad projektem zrezygnowano jednak z takiej możliwości. Zachowana została natomiast inna modyfikacja. Daje ona prawo do odwołania się od zaświadczenia lekarskiego, jeżeli osoba niepełnosprawna lub pracodawca nie zgadza się z jego treścią. W takim przypadku będą oni mogli w ciągu 7 dni od jego uzyskania złożyć wniosek o przeprowadzenie ponownego badania i wydanie tego dokumentu do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. Ta zmiana budzi jednak zastrzeżenia rządu.
– Naszym zdaniem nie odpowiada ona wprost wyrokowi trybunału, a wręcz może prowadzić do nieprawidłowości – wskazuje Jarosław Duda, wiceminister pracy i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.
Przypomniał, że wątpliwości w tym zakresie ma również Państwowa Inspekcja Pracy. Z tych powodów pozytywnie oceniany jest projekt dostosowujący czas pracy niepełnosprawnych do wyroku TK, przygotowany przez Rządowe Centrum Legislacji. Zakłada on przywrócenie wcześniejszych przepisów bez dodatkowych zmian.
Ważne
Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, tak jak do tej pory, nie będą mogły krócej pracować
Etap legislacyjny
Ustawa została przesłana do Sejmu