Kandydat na żołnierza musi zawrzeć umowę szkoleniową z resortem obrony narodowej, jeżeli koszty jego kształcenia przekraczają wysokość sześciu uposażeń szeregowego zawodowego.
Takie rozwiązanie przewiduje projekt rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie kierowania żołnierzy pełniących służbę kandydacką na studia lub naukę, który trafił właśnie do konsultacji społecznych.
Zgodnie z projektem dyrektor departamentu kadr Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) będzie decydował o wysłaniu przyszłych żołnierzy na studia lub naukę w kraju lub za granicą. Rektor uczelni lub komendant szkoły wojskowej przekaże mu stosowne zgłoszenie. Powinny się w nim znaleźć m.in. informacje o stopniu wojskowym żołnierza, jego nr. PESEL, serii i nr. dowodu, klauzuli i terminie ważności poświadczenia bezpieczeństwa. Na tej podstawie dyrektor departamentu kadr zobowiązany jest dokonać weryfikacji otrzymanego dokumentu. Jeśli uzna takie zgłoszenie za zasadne, skieruje kandydata na studia i powiadomi m.in. komendanta uczelni.