Żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych będą mogli służyć z przydziałem kryzysowym przez okres dłuższy niż 15 lat. Zmiana ich stanowiska nie będzie się wiązała z koniecznością zawierania nowego kontraktu.
Takie rozwiązania przewiduje ustawa z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych oraz niektórych innych ustaw. Po uchwaleniu przez Sejm trafi ona teraz do Senatu.
Zgodnie z nowymi przepisami procedura sprawdzająca wobec żołnierza rezerwy nie zostanie ponownie uruchomiona np. w razie zmiany stanowiska lub stopnia. Nie będzie też konieczne podpisywanie nowego kontraktu. Dla kobiet przewidziano możliwość zawieszenia przydziału kryzysowego w trakcie służby w NSR na czas ciąży i bezpośrednio po porodzie. W ustawie uchylono też limit 15 lat na posiadanie przydziału kryzysowego w NSR. Jedynym ograniczeniem w tego typu służbie ma być wiek ochotnika. W korpusie szeregowych ma on wynosić 50 lat, a w przypadku podoficerów i oficerów – o 10 lat dłużej.
Zgodnie z nowelizacją minister obrony narodowej ma wydać specjalne rozporządzenie, w którym opublikowany zostanie aktualny wykaz kwalifikacji przydatnych w wojsku. Żołnierz NSR po trzech latach służby będzie mógł otrzymać zwrot pieniędzy za ich nabycie. Może ubiegać się o ich wcześniejszą wypłatę, pod warunkiem że zobowiąże się do jej oddania w razie przerwania kontraktu.
Nowa ustawa wprowadza także zmiany w wypłacaniu uposażenia osobom, które odbyły służbę przygotowawczą, a następnie wstępują do NSR. Obecnie ochotnicy otrzymują je z góry. Po wejściu w życie nowelizacji świadczenie będzie przysługiwało dopiero po każdym zakończonym miesiącu szkolenia. Dzięki temu wojsko wykluczy nadużycia, które obecnie mają miejsce. Chodzi o przypadki pobieranie uposażenia i nieprzystępowania do szkolenia.
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do Senatu