Tylko co siódmy Polak bez pracy otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych z pośredniaka. To najmniej od 4 lat.
W grudniu zasiłki z urzędów pracy otrzymywało 298 tys. osób bez zajęcia. To zaledwie 13,8 proc. ogółu zarejestrowanych bezrobotnych – wynika z danych GUS. Było ich więc o 3 pkt proc. mniej niż przed rokiem i najmniej od czterech lat. Co ważne, także w lepszych pod tym względem latach zasiłki otrzymywała stosunkowo niewielka grupa bezrobotnych.
– Większość zarejestrowanych osób bez zajęcia to osoby długotrwale bezrobotne, które nie spełniają kryteriów uprawniających do zasiłku – podkreśla prof. Zenon Wiśniewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bezrobotny ma prawo do zasiłku dopiero wtedy, gdy udokumentuje, że w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji był zatrudniony łącznie co najmniej 365 dni i osiągnął co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.