Pracownik gej legalizujący związek powinien korzystać ze wszystkich uprawnień przysługujących zatrudnionym w firmie z okazji zawarcia związku małżeńskiego.
Odmowa przyznania tych korzyści stanowi dyskryminację bezpośrednią ze względu na orientację seksualną – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE. Sprawa dotyczyła francuskiego pracownika, który zawarł PACS (cywilny pakt solidarności – rodzaj umowy legalizującej związek partnerski), zanim jeszcze Francja dopuściła możliwość zawierania małżeństw homoseksualnych.
Układ zbiorowy Crédit Agricole Mutuel przyznaje pracownikom określone korzyści z okazji zawarcia przez nich związku małżeńskiego. Chodzi o prawo do urlopu okolicznościowego oraz dodatku płacowego. Zainteresowanemu, który zawarł PACS ze swoim partnerem, odmówiono ich, uzasadniając, że zgodnie z porozumieniem przysługują one tylko w przypadku zawarcia związku małżeńskiego.
Do trybunału zostało skierowane pytanie, czy odmienne traktowanie osób, które zawarły PACS ze swoim partnerem tej samej płci, stanowi dyskryminację ze względu na orientację seksualną. Jest ona zakazana przez prawo UE w stosunkach pracy Dyrektywą Rady 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r. ustanawiającą ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 303, s. 16).
Trybunał stwierdził, że sytuacja osób zawierających związek małżeński i sytuacja osób tej samej płci, które – z braku możliwości zawarcia związku małżeńskiego – zawierają PACS, są porównywalne w świetle przyznawania rozpatrywanych korzyści. Orzekł, także, że układ zbiorowy przyznający prawo do płatnego urlopu i dodatku do wynagrodzenia pracownikom, którzy zawierają związek małżeński, podczas gdy korzyści takie nie przysługują osobom tej samej płci, prowadzi do dyskryminacji bezpośredniej ze względu na orientację seksualną. W gorszej sytuacji są osoby homoseksualne, które zawarły PACS.
Orzeczenie TS UE nie oznacza, że polscy pracodawcy będą musieli udzielić świadczeń związanych z zawarciem związku małżeńskiego także tym pracownikom, którzy w innym kraju zawarli związek z partnerem tej samej płci.
– Dopóki Polska nie usankcjonuje małżeństw jednopłciowych, dopóty pracodawcy nie będą musieli udzielać np. dni wolnych w związku z zawarciem małżeństwa przez pary homoseksualnych. Odmowa nie będzie dyskryminacją – uważa Arkadiusz Sobczyk, radca prawny z Kancelarii Sobczyk i Współpracownicy.

DGP przypomina

Zgodnie z kodeksem pracy pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Przejawem dyskryminowania są także:

1) działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady,

2) niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie).

Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

ORZECZNICTWO

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 12 grudnia 2013 r., sygn. akt sprawa C – 267/12. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia