Za każdą pracę trzeba płacić. Standardy jakości staży i praktyk mają pomóc pracodawcom w zatrudnieniu potrzebnych pracowników, a młodym ludziom w uniknięciu żenującej fikcji.

Czemu ma służyć staż? Ano temu żeby każdy absolwent zawodówki, szkoły średniej i wyższej mógł poznać potencjalne środowisko pracy (i to wcale nie to konkretne), zapoznał się z czynnościami, które będzie wykonywał, oswoił się z narzędziami, których będzie używał. To tak pokrótce, bo tak naprawdę to tych celów stażu jest więcej.

Niestety praktyka najczęściej jest taka, że stażystę traktuje się i to zarówno w przedsiębiorstwach jak i instytucjach publicznych jak dopust boży. Trzeba takiego osobnika tolerować, można być miłym i poklepać go po ramieniu, ale lepiej nie powierzać mu żadnych – nawet mało skomplikowanych zadań. A wszystko to po prostu z lenistwa. Mało tego. Stażyście często po prostu się nie płaci ani grosza. Wychodzi się bowiem z założenia, że i tak powinien być wdzięczny za to, że przekroczył próg naszej firmy, urzędu.

Na szczęście zaczęto dostrzegać te patologie. Została uruchomiona akcja „Nie robię tego za darmo”, sformułowano Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk. Czy i w jakim stopniu doprowadzi to do praktycznych, pożądanych zmian? Spektakularnych sukcesów nie należy się spodziewać. Ale od czegoś trzeba zacząć.

Pracodawcy zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Zarządzania Kadrami (PSZK) zatwierdzili Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk. Jest to zbiór norm przewidujących m.in. obligatoryjne wynagrodzenie w przypadku programów trwających dłużej niż miesiąc, wysoki walor edukacyjny, czy obowiązkowe podpisanie umowy. PSZK chce aby nie było już stażystów parzących kawę.

-Zasady, które sformułowaliśmy mają przyczynić się m.in. do wzrostu zaufania młodych do pracodawców, a także zwiększanie edukacji praktycznej ułatwiającej procesy rekrutacyjne w firmach. Mamy nadzieję, że poprzez angażowanie pracodawców w Program Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk zwiększymy poziom kształcenia praktycznego młodych ludzi, tak, aby byli oni przygotowani do wymagań rynku pracy, co w długofalowej perspektywie zmniejszy poziom bezrobocia młodych oraz niedopasowania kompetencyjnego obecnego na polskim rynku pracy – mówi Piotr Palikowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

Poniżej przedstawiamy Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk. Dla pracodawców – żeby wiedzieli jak postępować i dla przyszłych pracowników - aby wiedzieli czego powinni wymagać.

Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk

Przygotowanie do realizacji programu i rekrutacja

1. Program praktyki lub stażu dostępny jest w formie spisanego dokumentu.

2. Miejsce pracy praktykanta lub stażysty jest odpowiednio przygotowane.

3. Program jest transparentnie komunikowany zdefiniowanej grupie odbiorców.

4. Proces rekrutacji do programu jest przeprowadzany rzetelnie.

5. Proces adaptacji praktykanta lub stażysty funkcjonuje w formie spisanego dokumentu.

Umowa

1. Między zaangażowanymi w program stronami zostaje zawarta pisemna umowa.

Walor edukacyjny

1. Program ma zdefiniowane cele edukacyjne.

2. Program ma zdefiniowane treści edukacyjne.

3. Program ma zdefiniowany zakres obowiązków.

Opieka i mentoring

1. Opiekunowie lub mentorzy przyszłych praktykantów lub stażystów wyznaczani są na etapie przygotowań do realizacji programu.

2. Każdy przyjęty praktykant lub stażysta ma przydzielonego opiekuna lub mentora.

3. Opiekun lub mentor wprowadza praktykanta lub stażystę w zakres obowiązków oraz zasady i procedury obowiązujące w organizacji.

4. Opiekun lub mentor monitoruje realizację przydzielonego w programie zakresu obowiązków oraz celów edukacyjnych.

5. Opiekun lub mentor udziela informacji zwrotnej praktykantowi lub stażyście na temat osiąganych wyników i stopnia realizacji zadań.

Czas trwania, wynagrodzenie i opieka socjalna

1. Program praktyki lub stażu ma jasno określony czas trwania i nie trwa krócej niż 1 miesiąc i nie dłużej niż 24 miesiące.

2. Program trwający 1 miesiąc może być płatny lub bezpłatny.

3. Program trwający dłużej niż 1 miesiąc jest obligatoryjnie płatny.

4. Ogólne ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków są zapewnione praktykantowi lub stażyście podczas trwania programu.

Ocena programu

1. Po ukończeniu programu praktykant lub stażysta otrzymuje pisemne potwierdzenie jego realizacji opisane językiem efektów uczenia się.

2. Pracodawca umożliwia praktykantowi lub stażyście ocenę programu praktyki lub stażu w formie pisemnej.

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami