Aby rozstrzygnąć konflikt, sąd nie zawsze musi wydawać wyrok. Nawet gdy sprawa już tam trafiła, firma i jej podwładny mogą zawrzeć porozumienie. W efekcie strony oszczędzają czas i pieniądze.

Czy ugoda jest możliwa bez pośrednictwa sądu

Pracownik i pracodawca toczą spór przed sądem. Ten wyznaczył daleki termin rozprawy. Czy możliwe jest w tej sytuacji zawarcie ugody pozasądowej?

Czy pełnomocnik może pomóc w rozwiązaniu sporu

Firma nie wypłaciła byłemu pracownikowi wysokiej kwoty z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Po pierwszej rozprawie przed sądem strony podjęły negocjacje ugodowe, które miały duże szanse zakończyć się powodzeniem. Pracownik otrzymał jednak propozycję szybkiego podjęcia pracy za granicą. Czy w tej sytuacji może upoważnić żonę do zawarcia ugody z pracodawcą?

Czy zawarcie ugody obniża koszty postępowania

Pracodawca wytoczył proces o zapłatę pracownikowi, który spowodował niedobór w mieniu. Przy wniesieniu pozwu uiścić musiał opłatę sądową w wysokości 5 tys. zł. Czy w przypadku zawarcia ugody sąd zwróci powodowi część wniesionej opłaty?

Czy roszczenie może wyegzekwować komornik

Zatrudniający nie wywiązał się z ugody zawartej przed sądem. Czy pracownik może na jej podstawie przeprowadzić egzekucję tak samo, jakby dysponował wyrokiem?

Czy można wycofać się z porozumienia

Przełożony zawarł ugodę dotyczącą spłaty zaległych wynagrodzeń, zobowiązując się spłacić je w terminie 3 miesięcy z ustawowymi odsetkami. Po rozmowie z księgową stwierdził, że przecenił możliwości. Czy jest możliwość korekty ugody?

Czy można podważyć zawartą już ugodę

Pracownik uzyskał konsensus z pracodawcą dotyczący roszczeń o wynagrodzenie za nadgodziny. Po przemyśleniu sprawy doszedł do wniosku, iż zatrudniający zastosował podstęp, aby skłonić go do zawarcia ugody. Czy bez wytaczania kolejnego powództwa może podważyć jej uzgodnienia zaskarżając postanowienie o umorzeniu postępowania?

Czy sąd zawsze musi uwzględnić konsensus

Pracownik zgodził się zrezygnować z połowy bezspornego wynagrodzenia, którego się domagał, aby pozostałą część otrzymać szybciej. Czy takie działanie jest dopuszczalne?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak ugodowo zakończyć spór między pracownikiem a pracodawcą
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania