Związek zawodowy nie musi przekazywać pracodawcy imiennego wykazu działaczy, którzy są objęci osłoną. Wystarczy, że potwierdzi ją u wszystkich pracowników z określonego działu.
Pracownica od kilkunastu lat była zatrudniona w firmie lotniczej i jednocześnie należała do związku zawodowego. Pracodawca 1 grudnia 2009 r. zwrócił się do organizacji związkowej z prośbą o przekazanie listy z danymi pracowników korzystających z jej ochrony. Poprosił także o niezwłoczne informowanie go o każdej zmianie. Związek wskazał, że działanie pracodawcy narusza art. 26 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podobnie uznał generalny inspektor ochrony danych osobowych. Decyzją z 5 lutego 2010 r. nakazał firmie usunięcie uchybień przy przetwarzaniu danych osobowych pracowników. Pracodawca zaskarżył decyzję GIODO. Ten jednak ją podtrzymał. Podobnie uczynił wojewódzki sąd administracyjny.
Niezależnie od stanowiska GIODO firma 15 lutego 2010 r. rozwiązała z pracownicą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu jej długotrwałej choroby. Pracodawca przed jej zwolnieniem nie zasięgał opinii związku. Podwładna odwołała się do sądu I instancji i wskazała, że pracodawca nie skonsultował jej zwolnienia ze związkiem zawodowym.