Związek zawodowy nie musi przekazywać pracodawcy imiennego wykazu działaczy, którzy są objęci osłoną. Wystarczy, że potwierdzi ją u wszystkich pracowników z określonego działu.
Pracownica od kilkunastu lat była zatrudniona w firmie lotniczej i jednocześnie należała do związku zawodowego. Pracodawca 1 grudnia 2009 r. zwrócił się do organizacji związkowej z prośbą o przekazanie listy z danymi pracowników korzystających z jej ochrony. Poprosił także o niezwłoczne informowanie go o każdej zmianie. Związek wskazał, że działanie pracodawcy narusza art. 26 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podobnie uznał generalny inspektor ochrony danych osobowych. Decyzją z 5 lutego 2010 r. nakazał firmie usunięcie uchybień przy przetwarzaniu danych osobowych pracowników. Pracodawca zaskarżył decyzję GIODO. Ten jednak ją podtrzymał. Podobnie uczynił wojewódzki sąd administracyjny.
Niezależnie od stanowiska GIODO firma 15 lutego 2010 r. rozwiązała z pracownicą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu jej długotrwałej choroby. Pracodawca przed jej zwolnieniem nie zasięgał opinii związku. Podwładna odwołała się do sądu I instancji i wskazała, że pracodawca nie skonsultował jej zwolnienia ze związkiem zawodowym.
W ocenie sądu pracodawca nie miał możliwości ustalenia, którzy pracownicy są objęci ochroną. Tym samym został on zwolniony z obowiązku konsultacji zamiaru dokonywania czynności z zakresu pracy wobec osób objętych ochroną. Sąd oddalił żądanie pracownicy.
Zwolniona od wyroku odwołała się do sądu II instancji. W jego ocenie sąd niższej instancji pominął decyzję GIODO, który zakwestionował sposób pozyskiwania przez firmę informacji o pracownikach korzystających z ochrony związkowej. W efekcie zmienił zaskarżony wyrok i nakazał pracodawcy wypłacenie 18 tys. zł odszkodowania na rzecz pracownika.
Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego (SN). Ten uznał, że art. 30 ust. 21 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 z późn. zm.) jest niejasny i wymaga pilnej nowelizacji. Zdaniem SN przepis nie precyzuje warunków, jakie powinna spełniać informacja o pracownikach korzystających z obrony związku zawodowego. Niejasne jest, czy konieczne jest przekazanie imiennej listy, czy też dopuszczalne jest inne określenie zakresu podmiotowego pracowników korzystających z takiego przywileju. W ocenie SN związek zawodowy prawidłowo wykonał swój obowiązek, wskazując pracodawcy wszystkich pracowników personelu pokładowego jako objętych jego pieczą. SN oddalił skargę kasacyjną.

Jeżeli pracodawca nie ma możliwości ustalenia, którzy pracownicy są objęci ochroną związku, to jest on zwolniony z obowiązku konsultacji zamiaru wypowiedzenia umowy

ORZECZNICTWO
Wyrok Sądu Najwyższego z 25 lipca 2012 r., sygn. akt II PK 320/11.