W przypadku likwidacji pracodawcy lub ogłoszenia jego upadłości zniesione są – na podstawie kodeksu pracy – szczególne ograniczenia pracodawcy wobec pracownika. W jakiej sytuacji pracownik jest chroniony przed zwolnieniem?
Tytułem przykładu pracodawca może w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia za wypłatą stosownego odszkodowania (art. 361 k.p.), a umowy terminowe (na czas określony i na czas wykonania określonej pracy) mogą być rozwiązane przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem, nawet pomimo braku w umowie odpowiedniej klauzuli dopuszczającej taką możliwość. W takiej sytuacji zniesiony jest też wymóg konsultacji związkowej przy wypowiadaniu umów o pracę lub ich natychmiastowym rozwiązaniu (art. 411 k.p.).
Najważniejszą kwestią jest jednak zniesienie zakazów wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w okresach szczególnej ochrony stosunku pracy (np. z tytułu wieku przedemerytalnego czy usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jak urlop czy choroba).