Czy pracownik samorządowy może być zwolniony dzień po tym, jak zatrzymała go policja prowadzącego samochód pod wpływem alkoholu?
Bartosz Bator adwokat / DGP
Na początku należy nadmienić, że zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym może być osoba, która cieszy się nieposzlakowaną opinią. Jest to wymóg stawiany przy zatrudnianiu do pracy w urzędzie. Czy osoba, która została złapana na gorącym uczynku za jazdę pod wpływem alkoholu, spełnia ten warunek (nawet gdy nie została skazana, lecz wszystko wskazuje na to, że prowadziła auto, będąc pijana)? Wydaje się, że nie.
A co w takiej sytuacji z osobami już pracującym w urzędzie? Do obowiązków pracownika samorządowego należy między innymi zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim. Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu jest rażącym naruszeniem tego obowiązku.
Stosunek pracy pracownika samorządowego tymczasowo aresztowanego ulega zawieszeniu z mocy prawa. W okresie zawieszenia otrzymuje on wynagrodzenie w wysokości połowy wynagrodzenia przysługującego mu do dnia tymczasowego aresztowania. W przypadku umorzenia postępowania karnego albo wydania wyroku uniewinniającego pracownikowi samorządowemu należy wypłacić pozostałą część wynagrodzenia. Nie dotyczy to jednak warunkowego umorzenia postępowania karnego.
Dopiero w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym pracodawca musi rozwiązać z nim tę umowę za wypowiedzeniem najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym uzyskał informację o fakcie prawomocnego skazania. Bez wątpienia prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu jest przestępstwem umyślnym ściganym z oskarżenia publicznego. Dlatego urzędnik musi stracić pracę, gdy dojdzie do prawomocnego skazania.
Tym samym ustawa przewiduje konkretne konsekwencje wobec pracownika tymczasowo aresztowanego albo prawomocnie skazanego. Ustawa nie nakłada żadnych innych obowiązków, np. nie przesądza, że w przypadku przyłapania na gorącym uczynku w trakcie popełniania przestępstwa pracownik samorządowy ma obowiązek o tym poinformować pracodawcę lub przełożonego. Sytuacja się zmienia dopiero wtedy, gdy zostanie on tymczasowo aresztowany albo prawomocnie skazany. Wcześniej nie może z tego powodu zostać zwolniony z pracy.