Jeden z pracowników administracji rządowej chce ubiegać się o status urzędnika mianowanego. W urzędzie pracuje od dwóch lat. Czy w takiej sytuacji może ubiegać się o przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego?
Bartosz Bator adwokat / DGP
Tak. O uzyskanie mianowania w służbie cywilnej może ubiegać się osoba, która m.in. jest jej pracownikiem; ma tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; zna co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej lub jeden z następujących: arabski, białoruski, chiński, islandzki, japoński, norweski, rosyjski, ukraiński; jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony i wreszcie ma co najmniej trzyletni staż pracy w służbie cywilnej.
Nie jest to jednak wymóg bezwzględny. Zgodnie z art. 40 pkt 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1559) o uzyskanie mianowania może ubiegać się także osoba, która nie ma ww. stażu pracy, lecz uzyskała zgodę dyrektora generalnego urzędu na przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego przed upływem tego terminu, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od nawiązania stosunku pracy w służbie cywilnej.
Szef służby cywilnej określa i publikuje wzór zgłoszenia oraz wzór wniosku o mianowanie dla absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
Trzeba też pamiętać o limitach. W terminie 14 dni od opublikowania ustawy budżetowej szef służby cywilnej podaje do publicznej wiadomości maksymalną liczbę nowych mianowań w danym roku.
Pracownik kieruje zgłoszenie do postępowania kwalifikacyjnego do szefa służby cywilnej. Składa się je w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2020 r. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów prowadzi Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.
Wraz ze zgłoszeniem trzeba też wnieść opłatę za egzamin, która w tym roku jest niższa niż wcześniej i wynosi 520,00 zł (20 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę).